تعبیر خواب ریختن ساختمان | تعبیر دیدن آبادانی یا ساختن ساختمان در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی:
آبادی در خواب دو مفهوم را تداعی می‌کند. اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد. اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می‌گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می‌دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است. اگر زمینی را که احساس می‌کنید به خودتان تعلق دارد می‌سازید و آباد می‌کنید، بخصوص اگر در آن کشت می‌نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می‌گوید. چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می‌دهید که سود بخش است و به گفته ابن سیرین خیر و فایده نصیب شما می‌شود. اتفاق می‌افتدکه در خواب می‌بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می‌آید و مصیبتی می‌رسد. چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده اید بهره مند و کامیاب می‌شوید و خلاف این نیز صادق است یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید، از امام جعفر صادق _ع _ نقل است که دیدن آبادی نشانی از گشایش کارهای بسته است. به نوشته نفایس الفنون اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می‌یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است.

امام جعفر صادق:
دیدن آبادانی در خواب بر چهار وجه است صلاح کارهای این جهان خیرو منفعت داد و کامرانی گشایش کارهای شایسته.

ابن سیرین:
اگر آبادانی کردن ببیند مثل آباد کردن مسجد و مدرسه و بمارستان و سایر جاهای عام المنفعه.

جابر مغربی:
اگر اقامت در جائی آباد را ببینید بنا به گفته جابر مقربی دلیلش خیرو منفعت باشد که به اندازه آبادانی که دیده است به او برسد و اگر خلاف آن را ببیند دلیل بر شر و فساد و ضرر و زیان او باشد.محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخری که وی را حاصل شود

واگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان می کرد، چون سرا و دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.

جابر مغربی گوید:

اگر کسی خویشتن را به خواب ، در جایگاهی آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد، به قدر آبادانی  که دیده بود و اگر به خلاف بیند، دلیل بر شر و فساد و مضرت وی کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه بود

اول : بر صلاح کارهای این جهانی.

دوم : خیر و منفعت.

سوم : بر داد و کامرانی.

چهارم : بر گشایش کارهای بسته.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است. اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید. چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است

 

 

کلید واژه ها :  آبادی در خواب دو مفهوم را تداعی می‌کند در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور در خواب می‌بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد دیدن آبادانی در خواب بر چهار وجه است