تعبير خواب | تعبير نگاه كردن يا ديدن آينه ( آئينه )در خواب

محمد بن سيرين گويد: آيينه در خواب جاه و ولايت بود. اگر بيند كه آيينه به كسي داد، دليل كند ه مال و متاع خويش پيش كسي نهد. اگر بيند كه در آيينه سيمين نگاه مي كرد، دليل كه ازحرمت و جاه خويش كراهت بيند، زيرا كه معبران آيينه سيمين رامكروه بينند و دانند.

ابراهيم كرماني گويد: اگر مردمي در آيينه آهنين همي نگرد، دليل بود كه اگر زن وي حامله بود، پسر آورد كه به همه چيزها مانند پدر بود. اگر زن بيند كه در آيينه مي نگريست و آبستن بود، دليل كه دختري آورد كه به همه چيزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد، دليل است شوهر او را طلاق دهد و زن ديگر بخواهد و آن زن شوهري ديگر كند. اگر پسر بيند كه در آيينه نظر مي كرد، دليل است او را برادري آيد و اگر دختري نگاه كند، وي را خواهر آيد و اگر پادشاه يا عاملي نكاه كند،معزول شود و ولايت از دست او برود و كسي ديگر به جاي او نشيند.

جابر مغربي گويد: روي نيكو در خواب،اگر در آيينه ديد، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد، تاويل نيك و بدهر چه ديده باشد به ايينه باز گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آيينه در خواب شش وجه بود. اول: زن، دوم: پسر، سوم: جاه و فرمان، چهارم: يار و دوست، پنجم: انباز، ششم: كار روشن. اگر مردي غريب آيينه در خواب بيند، دليل كه زن خواهد و بزرگي يابد و اگر دختر بيند دليل است شوهر خواهد و بر شوهر عزيز و گرامي بود. اگر بيند كه مردي مجهول آيينه بدو داد و در وي نگريست، دليل كند كه به ديدن دوست غائب، شادمان شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

آئينه : خبرهاي ناخوشايند ، اتفاقات شوم
شکستن آيينه : با اميدهاي خود خداحافظي کنيد

منوچهر مطيعي تهراني گويد : آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است. نگريستن در آينه خوب است چنان چه بيننده خواب خودش را ببيند. اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد. اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود. اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد. چنان چه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند.عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند. پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش است. امام صادق _ ع _ مي فرمايد اگر دختري در آينه نگاه کند شوهر مي کند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند که مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي کند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد.

 

 

1ـ اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد.

2ـ ديدن آينة شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است.

3ـ ديدن ديگران در آينه ، نشانة آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت.

4ـ ديدن حيوانات در آينه ، نشانة نوميد شدن و زيان مالي است.

5ـ اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانة ناموفق.

6ـ اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد. يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد.

7-اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد.

 

sootak.ir

 

كليد واژه ها :  اگر در خواب بيند كه آيينه به كسي داد اگر زن بيند كه در آيينه مي نگريست و آبستن بود، اگر پسر بيند كه در آيينه نظر مي كرد اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند ديدن حيوانات در آينه در خواب اگر دختري در خواب ببيند آينه اي را مي شكند اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است اگر در خواب بيند كه آيينه به كسي داد اگر زن بيند كه در آيينه مي نگريست و آبستن بود، اگر پسر بيند كه در آيينه نظر مي كرد اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند ديدن حيوانات در آينه در خواب اگر دختري در خواب ببيند آينه اي را مي شكند اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است