ببینید چه اتفاقی میافتد هنگامی که شرکت ها با استفاده از پله ها محصولات خود را تبلیغ میکنند.

پله تبلیغات IKEA

راه پله اصلی فروشگاه که همه چیز در داخل پله ها به صورت منظمی سازماندهی شده است.

IKEA Stairs Advertisement

پله تبلیغات کوکا کولا

Coca Cola Stairs Advertisement

پله تبلیغات جیپ

فضای پارکینگ هوشمندانه بر روی پله ها تنها برای اتومبیل های جیپ محفوظ است.

Jeep Stairs Advertisement

پله تبلیغات سواد آموزی انجمن

کمپین خلاقانه ایجاد شده برای کمک های مالی برای تولید کتاب برای انجمن گرین ویل سواد.

Literacy Association Stairs Advertisement

پله های ساخته شده برای تبلیغات خرید

پله های ورودی برای تبلیغ خرید در یک مرکز خرید

Shopping Curitiba Mall Stairs Advertisement

پله تبلیغات بیمه

Nationwide Stairs Advertisement

پله تبلیغات بیماری پارکینسون

Parkinsons Disease Stairs Advertisement

پله تبلیغات افزودن

تبلیغات برای حامیان و حمایت از ورزشکاران معلول..

هر روز پله ها اضافه تر میشن عوض این که بخاطر معلولین کمتر بشه..

ADD Stairs Advertisement

پله تبلیغات ماساژ

برچسب هوشمندانه استراتژیک در راه پله انتخاب شده برای تبلیغ ماساژ

Massage Stairs Advertisement

 

اختصاصی از مجله اینترنتی همراه با علم