“عکس کالسکه بچه زرافه”

Calgary Zoo Bench Advertisement

Calgary Zoo Bench Advertisement 2

تبلیغات Erasco

“Heisse Tasse” به معنای فنجان گرم است.

Erasco Bench Advertisement

تبلیغات KitKat

تبلیغات خلاق در فضای باز توسط نستله.

KitKat Bench Advertisement

تبلیغات IKEA

تبلیغات خلاقانه نیمکت پارک برای IKEA.

IKEA Bench Advertisement

تبلیغات مجله امارات امروز

Emirates Today Bench Advertisement

نمودار قد آگهی ملبورن Citymission

Melbourne Citymission Height Chart Ad

تبلیغات کتاب

این شهری از استانبول است برای ترویج خواندن با نیمکت کتاب. نیمکتی که مانند یک کتاب باز نگاه داشته اند و در هر نیمکت از این شهر شعری از 18 شاعر مشهور ترکیه قرار داده شده است.

Reading Bench Advertisement

تبلیغات فست اسلیم

“تبلیغات برای لاغر شدن سریع است.”

Slim Fast Bench Advertisement

تبلیغات سفر آلبرتا

کمپین خلاقانه برای ترویج اسکی در آلبرتای کانادا است.

Travel Alberta Bench Advertisement

انرژی تناسب اندام نامحدود

تبلیغات اندازه گیری هوشمندانه در هند است.

Energy Fitness Unlimited Bench Advertisement

Energy Fitness Unlimited Burn Calories Advertisement

Companhia پارس

Companhia پارس نیمکتی که در نقطه ای از پارک قرار می گیرد. هر بار که کسی تلاش می کند به نشستن،از روی آن سر میخورد.

Companhia Athletica Bench Advertisement

تبلیغات نیمکت Pampers

Pampers Bench Advertisement

تبلیغات مجله BMX سوار

آگهی نیمکت های خلاقانه برای مجله BMX سوار.

BMX Rider Magazine Bench Advertisement

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم