آموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای
اگه دوست داشته باشین این فرشته های کوچولو کنار ظرفای هفت سینتون می شینن !
آموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای
از خمیر به اندازه یه فندق بردارین با ابزار یه فرو رفتگی افقی روش ایجاد کنینآموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای
این صورته که یه اشک از خمیر برای گردن بهش می چسبونین
آموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای
به اندازه یه نخود از خمیر بردارین و گوش هارو بسازین
آموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای
با منجوق چشمارو بذارین با یه تکه خمیر به اندازه ماش که دو تا فرورفتگی
 
روش ایجاد کردین بینی رو بسازین

آموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای

یه مخروط بزرگ برای بدن بسازین

دو مخروط کوچک برای دست ها

آموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای

دست و پا ها رو به بدن وصل کنین

انتهای یه سنجاق ته گرد بزرگ رو بچینین

آموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای

سر رو با کمک سنجاق به بدن وصل کنین

آموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای

از خمیر زرد ( یا قهوهای) رشته هائی برای موها آماده کنین

موهارو با چسب بچسبونین

آموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای

با رژ گونه آب و رنگی به صورت معصوم فرشته ها بدین!

آموزش تصویری | روش درست کردن هفت سین فرشته ای

از خمیر قلبای کوچیکی بسازین چسب روش بمالین و کمی اکلیل روش بریزین

این بال فرشته ست که باید با چسب پشتش بچسبونین

aftab92.mihanblog.com