در اینجا عکس هایی از کنده کاری های بسیار زیبا و شگفت انگیز میبنید که البته نه روی چوب بلکه روی هندوانه.عکس ها واقعا زیبا و لذت بخش هستند.

Watermelon-Carving-3

Watermelon-Carving-4

Watermelon-Carving-5

Watermelon-Carving-6

Watermelon-Carving-8

Watermelon-Carving-9

Watermelon-Carving-11

Watermelon-Carving-12

Watermelon-Carving-13

Watermelon-Carving-14

Watermelon-Carving-15

Watermelon-Carving-16

Watermelon-Carving-17

Watermelon-Carving-18

Watermelon-Carving-19

Watermelon-Carving-20

Watermelon-Carving-21

Watermelon-Carving-22

Watermelon-Carving-23

Watermelon-Carving-24

Watermelon-Carving-25

Watermelon-Carving-1