یقه کتابی

 

۱) پارچه را به اندازه ۴/۱ دور سینه به اضافه ۷ تا ۱۵ دولا می کنیم.
۲) از دولای بسته پارچه ۸ سانت پایین می رویم. انتهای ۸ سانت پایینی ۷ سانت داخل رفته و این سه نقطه را به هم وصل می کنیم.
۳) از دولای بسته ۲/۱ دور سینه به اضافه ۳ سانت به سمت چپ می رویم و سپس ۵ سانت پائین رفته خط سرشانه را رسم می کنیم.
۴) از خط سرشانه به اندازه بلندی بلوز به اضافه ۵ سانت به طرف پایین می رویم.
۵) در پایین بلوز ۴/۱ دور باسن به اضافه ۳ سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلو را رسم می کنیم.
۶) روی خط پهلو از شیب سرشانه ۲۰ تا ۲۵ سانت پایین رفته علامت گذاری می کنیم.
۷) از شیب سرشانه ۴ تا ۱۲ سانت به سمت چپ می رویم و این نقطه را به پائین حلقه آستین به صورت کمی هلال وصل می کنیم.
۸) برای پشت، پارچه را دولا می کنیم به طوری که تای پارچه از جلو ۱ سانت بیشتر شود.
۹) برش جلو را روی پارچه دولا شده قرار می دهیم. تمام قسمت ها را به جز دور گردن مثل جلو برش می زنیم.
۱۰) برای دور گردن پشت، ۹ سانت داخل و ۵ سانت پایین می رویم و خط دور گردن را رسم می کنیم.

● روش دوخت
الف) روش دوخت این درس مانند درس شماره ۱ است.
‌ب) برش سجاف نیز مانند درس شماره ۱ است با این تفاوت که چون یقه کتابی است. بنابراین سجاف هم باید کتابی باشد.
‌ج) برای این که دم آستین درست و خوب باشد به اندازه دوخت خط پهلو دم آستین را تا می زنیم روی لباس بعد قسمت بالا هر چه قدر از خط سرشانه اضافه باشد قیچی می کنیم.

 

منبع : خانواده ما