آموزش بافت تاپ مجلسی,آموزش بافت تاپ بلند سرمه ای,بافت تاپ مجلسی,آموزش قلاب بافی,قلاب بافی تاپ مجلسی,قلاب بافی
آموزش بافت تاپ مجلسی وسایل موردنیاز : 3کلاف 100گرمی ، قلاب شماره 5/2 ، گل سینه

طریقه بافت تکه جلو :  

دورکمررا اندازه گرفته به اندازه نصف دورکمر زنجیره بافته روی تمام زنجیره ها یک رج بافت مربع ببافید.رج اول : 4زنجیره بافته دراولین مربع یک پایه بلند ببافید،2زنجیره بافته و درمربع بعدی 2پایه بلند ببافید. درادامه با 2زنجیره و 2پایه بلندتاآخربافید جهت این که روی بافت اضافه نشود و یک مربع رارد کرده درمربع دوم 2پایه بلند راببافید.

رج دوم: 4زنجیره بافته دراولین مربع یک پایه بلند ببافید،2زنجیره بافته درمربع خالی 2پایه بلند ببافید وبه همین صورت تاآخرادمه دهید. رج دوم راتابلندی 11رج ببافید.

تکه پشت را نیزبه همین صورت ببافید. وقتی بافت 2تکه تمام شددرزهای کناری دوتکه را به هم وصل کنید و جهت بافت پایین تنه ازیک گوشه درزسمت راست نخ را وصل کنیدو به صورت زیرببافید.

رج اول : 6دانه زنجیره بافته و دروسط مربع یک پایه کوتاه ببافید،6دانه زنجیره بافته درمربع بعدی دوباره یک پایه کوتاه ببافیدواین کارراتاآخرادامه دهید.

رج دوم : 6دانه زنجیره بافته دروسط اولین حلقه باپایه کوتاه وصل کنید واین کاررا 10بارتکرارکنید.6دانه زنجیره بافته ودرحلقه  یازدهم 9پایه بلند ببافید.این کاررا نیزتاآخرتکرارکنید یعنی 10حلقه 6دانه ای بافته ودرحلقه یازدهم 9پایه بلندببافید.

رج سوم: 6دانه زنجیره بافته ودروسط اولین حلقه باپایه کوتاه وصل کنید واین کارتایک حلقه مانده به 9پایه بلند تکرارکنید 6دانه زنجیره بافته یک حلقه را ردکنید وروی 9پایه بلند دوباره 9پایه بلند به فاصله یک زنجیره ازهم ببافید واین کاررا نیزتاآخر ادامه دهید.

رج سوم: دوباره حلقه های 6زنجیره را بافته به 9پایه بلند رسیدید روی 9پایه بلند رج قبل 9پایه بلند به فاصله 2زنجیره ببافید و این کاررا نیزتاآخرتکرارکنید.

رج چهارم : باحلقه های 6زنجیره تاآخردورتادور ادامه دهید روی 9پایه بلندها باید 3حلقه 6دانه ای بافته شود.

رج پنجم : باحلقه های 6زنجیره بافت را ادامه دهید ودرحلقه وسط روی 9پایه بلند رج قبل دوباره 9پایه بلند ببافید و تا آخر رج دوم را تکرار کنید، درادامه بافت را از رج سوم تکرار کنید و تا بلندی دلخواه ببافید.

جهت حاشیه بافی دورتادوریقه و پایین دامن با رنگ سفید با 2زنجیره و4پایه بلند دراولین مربع وبا پایه کوتاه در مربع بعدی وصل کنید و این کار را تاآخر ادامه دهید.

بانخ و سوزن وسط تکه جلو را از لبه پایین کوک زده جمع کنید و روی قسمت جمع شده یک گل سینه وصل کنید.

ازیک سمت بافت جهت حلقه آستین قبل از2سانتی مترتکه جلودرسمت چپ وبعداز 2سانتی مترتکه پشت 4دانه موتیف گل بافته و وصل کنید . تاپ بلندمجلسی بسیارشیکی است امیدواریم خانم های عزیز ببافند و مورد استفاده قرار دهند.

منبع: kook.ir