آستین کیمونو سرشانه جلو چین

 

۱) برای پشت لباس پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین دولا می کنیم.
۲) از دولای بسته پارچه ۷ سانت داخل و ۴ سانت پایین رفته خط دور گردن پشت را رسم می کنیم.
۳) از دولای بسته ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ می رویم. ۷ تا ۹ سانت برای شیب سرشانه پایین می رویم و خط سرشانه را می کشیم. از این نقطه برای دم آستین ۲۰ سانت پایین می رویم و ۲ سانت داخل لباس رفته خط دم آستین را رسم می کنیم.
۴) به اندازه بلندی بلوز به اضافه ۵ سانت از سرشانه پایین می رویم.
۵) در پایین لباس از دولای بسته ۴/۱ دور باسن به اضافه ۳ سانت به سمت چپ می رویم وخط پهلو را می کشیم.

● جلو لباس
۱) تمامی پارچه را برای جلو لباس ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین و به اضافه ۶ سانت برای چین سرشانه، به اضافه ۵ سانت سجاف دولا می کنیم.
۲) از دولای باز ۵ سانت سجاف می گذاریم و یک خط از پایین تا بالای لباس می کشیم.
۳) از دولای باز بعد از سجاف از قسمت بالای لباس ۶ سانت داخل می رویم و خط کج تا پایین لباس می کشیم. سپس برش پشت را به صورت کج روی این قرار می دهیم. بعد باقی مانده لباس را روی پارچه جلو به اندازه پشت برش می دهیم. برش پشت را از روی برش جلو بر می داریم. روی برش جلو برای دور گردن جلو بعد از سجاف ۷ سانت داخل و ۷ سانت پایین رفته خط دور گردن جلو را رسم می کنیم.
۴) بعد از خط دور گردن جلو ۳ سانت داخل رفته یک پیله ۳ سانتی می دهیم و دوباره ۳ سانت فاصله و بعد یک پیله ۳ سانتی دیگر می دهیم که در واقع ۲ تا پیله می شود.

● روش دوخت
اول پیله ها می بندیم، بعد تمام قسمت های این لباس را مثل درس شماره ۱۴ می دوزیم.

● تقسیم بندی
▪ برای سرشانه پشت ۴۹=۳۰+۱۹=۲÷۳۸ سرشانه
▪ بلندی پشت و جلو ۶۵=۵+۶۰ قد بلوز
▪ گشادی پایین ۲۸=۳+۲۵=۴÷۱۰۰ دور باسن
▪ ۵۵=۶+۴۹ برای سرشانه

 

منبع : خانواده ما