هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

 

آموزش ساخت گل های چرمی

با استفاده از خورده چرم های باقی مونده از کارای بزرگتر!

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

 

خورده چرم های باقی مونده از کارهای چرمی رو

می تونین به قیمت مناسبی ارز چرم فروشی ها تهیه کنین

 

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه


برای هر گل 4 عدد از این الگو با عرض 5 سانتی متر و

6 عدد با عرض 6 سانتی متر از چرم ببرین.

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

و 4 عدد از این الگو با عرض 5 سانتی متر …

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

لبه گلبرگارو با حرارت ملایم شمع کمی انحنا بدین.

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

لبه گلبرگای بزرگتر رو بیشتر به طرف پشت خم کنین

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

از چرم با رنگ روشن مستطیلی به طول 8 و عرض 4 ببرین

با برشهای طولی 3 سانتی (مث شکل)

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

شروع کنین به پیچیدن گلبرگا از کوچک به بزرگ!

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

گلبرگای بزرگتر…

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

و در آخر گلبرگای خیلی بزرگ!

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

قسمتای اضافی پشت کار رو ببرین تا راحت و تمیز روی کار نصب بشه.

هنر در خانه | آموزش ساخت گل چرمي با استفاده از چرم هاي دور ريختني و اضافه

تعداد دلخواهتون از گلا که آماده شد

روی کیف یا کفش هر هرچیز دیگه ای بچسبونینشون.

برگرفته از سایت دل مشغولی های یک مامان
http://aftab92.mihanblog.com
كليد واژه ها :  خورده چرم های باقی مونده از کارهای چرمی رو برای هر گل 4 عدد از این الگو با عرض 5 سانتی متر و لبه گلبرگارو با حرارت ملایم شمع کمی انحنا بدین از چرم با رنگ روشن مستطیلی به طول 8 و عرض 4 ببرین خورده چرم های باقی مونده از کارهای چرمی رو برای هر گل 4 عدد از این الگو با عرض 5 سانتی متر و لبه گلبرگارو با حرارت ملایم شمع کمی انحنا بدین از چرم با رنگ روشن مستطیلی به طول 8 و عرض 4 ببرین