طرز دوخت پرده تاشو

 

وسایل موردنیاز:
۱ـ پارچه و آستری
۲ـ تعدادی تركه چوبی به قطر یك سانتیمتر
۳ـ یك تخته چوب باریك به طول برابر عرض پرده، عرض ۵سانتیمتر و قطر ۲‎/۵سانتیمتر
۴ـ تعدادی حلقه فلزی (سه عدد برای هر یك از جیب های حامل تركه چوب).
۵ـ ماشین منگنه
۶ـ طناب پلی استرباریك
۷ـ گیره سنگین و قلاب
۸ـ چندپیچ حلقه ای

 

روش دوخت:

روش دوخت این نوع پرده مانند ظاهر آن بسیار ساده است، این پرده ها از دولایه پارچه، پارچه اصلی و آستری، تشكیل شده است، برای اندازه گیری میزان پارچه اصلی مورد نیاز، ابتدا اندازه طول و عرض پرده آماده را با توجه به طول و عرض پنجره و فقط كمی بیش از آن در نظر بگیرید. عرض پارچه را به اندازه عرض مورد نظر برای پرده آماده به علاوه ده سانتیمتر جای دوخت از دوطرف در نظر بگیرید و طول پارچه را به اندازه طول موردنظر برای پرده به علاوه ۳۰سانتیمتر محاسبه كنید. این ۳۰سانتیمتر برای جای دوخت پایین پرده و روكش كردن تخته چوب مخصوص نصب پرده در بالای آن منظور می شود، برای محاسبه مقدار پارچه آستری ۴سانتیمتر به عرض مورد نظر برای پرده افزوده و طول آن را برابر با طول پارچه اصلی در نظر بگیرید. از پارچه آستری در حدود ۱۲سانتیمتر برای هریك از جیبهای حامل تركه های چوبی كه به پرده دوخته می شوند، موردنیاز است.
برای محاسبه فاصله میان جیبهای حامل چوب ابتدا ده سانتیمتر از طول مورد نظر برای پرده كم كنید. سپس تصمیم بگیرید پرده در حالت بسته چند تا بخورد. از باقیمانده طول ۶میلیمتر به ازای هر تای پرده كم كنید. در اینجا تعداد ۴ تا برای پرده در نظر گرفته شد. (۲۴=۶*۴) و جمعاً در حدود ۲‎/۵به ازای ۴ تا باید از طول پرده كم شود، سپس اندازه به دست آمده را بر دوبرابر تعداد تای پرده در حالت بسته به علاوه یك، تقسیم می كنیم، در اینجا برای ۴ تا خواهد بود ۹=۱+۲*،۴ این رقم كه در شكل با حرف x نشان داده شده، فاصله اولین جیب از لبه پایین پرده خواهد بود، جیبهای بعدی با جیب اول دوبرابر این رقم فاصله خواهند داشت و میان این فواصل۶میلیمتر جای جیب را در نظر می گیریم.

طرز دوخت پرده
۱ـ پارچه اصلی را به صورتی كه پشت پارچه به طرف شما باشد، بر روی زمین پهن كنید پرده را از دوطرف و لبه پایین ۵سانتیمتر به طرف بالا تا كنید و اتو بزنید. گوشه ها را به صورت مورب تو بگذارید و پس دوزی كنید.
۲ـ پارچه آستری را به صورتی كه پشت آن در زیر و روی آن به طرف شما باشد، روی پارچه اصلی قرار دهید و آن را از دوطرف و لبه پایین به اندازه ای تو بگذارید كه ۱۲میلیمتر از پارچه اصلی از هر طرف دیده شود، لبه های تو گذاشته شده را اتو كنید و آن را با پس دوزی به پارچه زیر بدوزید.
۳ـ جای جیبها را روی آستر پرده با مداد خط كشیده وعلامتگذاری كنید. دقت كنید این خطوط كاملاً با لبه پایین پرده موازی باشند.
۴ـ جیبهای حامل تركه های چوبی را از پارچه آستری ببرید و هر یك را از عرض تا كرده اتو كنید، سپس لبه باز جیب را از طول با چرخ خیاطی بدوزید. یكی از عرض های جیب را نیز به همین ترتیب بدوزید و سر دیگری را بازبگذارید.
۵ـ از پایین پرده شروع كنید و جیبها را یكی یكی در امتداد خطوط علامتگذاری شده از طرف تا شده و بدون دوخت جیب وبه صورتی كه لبه دوخته شده جیب در پایین قرار بگیرد، با سنجاق ته گرد به آستر پرده متصل كنید. سپس آنها را از لبه تا شده با چرخ خیاطی به پرده بدوزید.
۶ـ تركه های چوبی را به قطعات برابر با ۱۲میلیمتر كمتر از طول جیبها ببرید و هر یك را در یكی از جیبها قرار دهید، سپس سرباز جیبها را پس دوزی كنید و ببندید.
۷ـ نصب پرده: تخته چوبی باید دقیقاً به موازات خط بالای پرده كه ۱۰سانتیمتر بالاتر از بالاترین جیب است، قرار بگیرد. در غیر این صورت پرده پس از نصب، درست در امتداد خطوط پنجره قرار نخواهد گرفت.
یكی از وجوه باریك تخته را روی خط بالای پرده قرار دهید و آن با دقت دوبار به طرف لبه بالای پارچه بغلتانید، سپس سر پارچه را با چسب یا منگنه به چوب متصل كنید و آن را دوباره به طرف خط تعیین شده به عنوان لبه بالای پرده بغلتانید و باچندمنگنه در جای خود ثابت كنید. برای نصب پرده سه عدد پیچ حلقه ای را در امتداد حلقه های دوخته شده به پرده به تخته چوبی نصب كنید. سپس یك پیچ حلقه ای دیگر نیز در فاصله ۲‎/۵سانتیمتری لبه پرده از طرفی كه طناب پرده آویزان می شود به تخته پیچ كنید، سپس سه رشته طناب هم اندازه ببرید و یك سر هر یك از آنها را به یكی از حلقه های فلزی كه به پایین ترین جیب در پشت پرده دوخته اید، گره بزنید، طنابها را بعد از عبور از حلقه ها به یك مهره سنگین متصل كنید.
تخته چوبی را با استفاده از دوگونیای فلزی به دیوار بالای پنجره نصب كنید و با نصب یك قلاب به دیوار در وسط ارتفاع پنجره و در طرفی كه رشته های طناب از پرده آویزان هستند، هنگام جمع كردن پرده طناب را به قلاب ببندید.
منبع : روزنامه ایران