از كجا بفهمم همسرم يا نامزدم مرا واقعا دوست دارد؟

در زندگي همه ما بارها پيش آمده كه از خودمان ميپرسيم آيا همسرم يا نامزدم مرا واقعا دوست دارد؟ اما رسيدن به پاسخ اين سؤال براي خيلي از ما دشوار است. آقايان بيشتر با رفتارهايشان به شما نشان ميدهند كه چقدر شما را دوست دارند.

چقـدر همسـرتان را ميشناسيد؟

مهمترين نكتهاي كه بايد در اين قسمت به آن توجه كنيد اين است كه از خودتان بپرسيد چقدر همسرتان را ميشناسيد و تا چه حد به روحيات او آشنايي داريد. هرچه شناخت شما نسبت به همسرتان بيشتر باشد ميتوانيد به ميزان علاقه او نسبت به خودتان پي ببريد پيش از هر چيز بايد چند اصل را به خاطر بسپاريد.

1. مردان به طور ذاتي داراي ويژگي حامي و پشتيبان بودن هستند و به همين دليل هرچه ميزان علاقهاي كه به شما دارند بيشتر باشد سعي ميكنند از شما حمايت كنند اما فراموش نكنيد كه نحوه حمايت مردان از خانواده با نحوه حمايت زنان كاملا متفاوت است.

2. هيچوقت راجع به مردي قضاوت نكنيد چون اصولا زنها وقتي ميخواهند درباره موضوعي قضاوت كنند خودشان را جاي آن شخص يا آن موقعيت قرار ميدهند در صورتي كه اين روش اصلا صحيح نيست.

3. سعي كنيد پيش از اينكه صفتي را به همسرتان نسبت دهيد دليل كاري را كه انجام داده جويا شويد با اين كار ميتوانيد او را بهتر درك كنيد ضمن اينكه با نسبت دادن صفتي خاص به همسرتان دردي از شما دوا نخواهد شد.

معرفـي چنـد نشانـه اصلـي

در اين قسمت نشانههايي را به شما معرفي ميكنيم كه با آنها به ميزان علاقه همسرتان نسبت به خودتان پي خواهيد برد و در ادامه ويژگيهاي اخلاقي او را عنوان ميكنيم كه به شناخت شما كمك ميكند.

1. منتظر تلفن شماست

يكي از ويژگيهاي مرد عاشق اين است كه در هر شرايطي دوست دارد وقت خودش را با شما سپري كند حتي وقتي كه پيش يكديگر هم نيستيد به فكر شماست و ترجيح ميدهد با تلفن يا پيامك با شما در ارتباط باشد. هرچند كه بيشتر آقايان زياد از تلفن صحبت كردن خوششان نميآيد اما اگر قرار باشد با همسري كه دوستش دارند صحبت كنند چندان هم از اين كار بدشان نخواهد آمد و حتي منتظر تماس شما ميشوند و با اين كار به شما نشان ميدهند كه دوستتان دارند.

مردي باسليقه و مغرور است. معمولا خيلي به سر و وضعش ميرسد و نگران ظاهرش است. او يك مرد خوشلباس است كه كيفيت و تجمل را دوست دارد. دوست دارد محل زندگياش دنج و قشنگ و با امكانات رفاهي باشد. از تمجيد و ستايش كردن خجالت نميكشد و از اين بابت بسيار راحت است. او دلش ميخواهد متفاوتترين، كمنظيرترين و تاثيربخشترين چيزها را داشته باشد. سخاوتمند است و در مورد پول دست و دلباز است. او عاشق چيزهايي مثل گل، موسيقي ملايم، رستورانهاي دنج و مهمانيهاي مجلل است.

2. سعي ميكند آراسته باشد

وقتي قرار است شما را ببيند به خودش ميرسد و دوست ندارد شما او را خسته و نامرتب ببينيد همانطور كه خودش هم دوست ندارد شما خسته و نامرتب باشيد. مردي كه سعي ميكند در كنار شما بيعيب و نقص به نظر بيايد حتما شما را خيلي دوست دارد و براي شما ارزش قائل است و هميشه بهترينها را برايتان فراهم خواهد كرد. چون آرامش و آسايش شما برايش مهم است بهخصوص در مواقعي كه قرار است به ديدار دوستان يا اقوامش برويد، او سعي ميكند طوري لباس بپوشد كه شما راضي باشيد. اينها همه از نشانههاي دوست داشتن به روش مردانه است.

او تقريبا هميشه هدفي دارد كه براي نيل به آن سخت ميكوشد. توقعش در عشق آن است كه شما هر آنچه را در توان داريد انجام دهيد و كمك كنيد او به هدفش برسد. امنيت خاطر خيلي برايش اهميت دارد. اگر ميخواهيد چنين مردي عقايد و خواستههاي شما را مدنظر قرار دهد بايد بياموزيد كه در رابطه با او سياستمدار باشيد زيرا او به سياست و تدبير و كارداني احترام ميگذارد. آنچه دوست ندارد شورش و نافرماني است. ميتواند به طرزي خارقالعاده حامي و پشتيبان شما باشد. جاهطلب است او سرسپرده شما نخواهد شد مگر آنكه بداند شما آمادهايد سرسپرده او و اهدافش شويد.

3. وقتي از سركار به منزل برميگردد

از نشانههاي حمايت و دوست داشتن بعضي از مردها، اين است كه هنگامي كه از محل كار به منزل برميگردند سعي ميكنند خستگيهاي محل كارشان را با خود به خانه نياورند چون نميخواهند محل آسايش خودشان را با درگيريهاي محل كاريشان خراب كنند. شايد به نظر شما بيايد كه بهتر است در مورد مشكلات و جزئيات كار همسرتان اطلاع داشته باشيد اما هميشه اينگونه نيست و گاهي پيش ميآيد كه برخي از مردان ترجيح ميدهند شما را درگير حاشيهها و دلمشغوليهاي كارشان نكنند و حتي بعضي از آنها براي اينكه كوچكترين ناراحتي و نگرانياي براي شما پيش نيايد نهتنها در مورد كار با شما صحبت نميكنند بلكه با روي گشوده و حتي با خريد گل پيش شما ميآيند بنابراين در اين مورد بهتر است خيلي وسواس به خرج ندهيد چون اين هم يكي از نشانههاي خوبي است كه ميتوانيد به آن دقت كنيد و البته از آن لذت ببريد.

او در جهان عقيدهها به سر ميبرد و معمولا از احساساتي شدن وحشت دارد. او اغلب احساساتش را به عنوان نوعي ضعف و چيزي كه اسباب شرمندگي است تلقي ميكند. مرد وفاداري است و از آنجا كه در ابراز احساساتش ناشي و بدقلق است معمولا آنچه كه ميگويد از ته دل است حتي اگر يك بار هم در زندگي به شما گفته باشد كه دوستتان دارد. همچنين او معتاد به حقيقت است و دروغگويي را دوست ندارد و شما ميتوانيد بيشتر مواقع حرف او را باور كنيد. او يك يار و معاشر جالب است و ميداند كه چگونه ميتواند يك دوست خوب باشد. قادر به از خودگذشتگي است و هميشه نگران حال ديگران به خصوص افراد خانوادهاش است. شنوندهاي فوقالعاده و مشاوري دقيق و منصف است.

4. از دستپخت شما تعريف ميكند

گاهي پيش ميآيد كه به دلايل مختلف غذايي را درست كنيد كه خيلي خوشمزه نباشد و از آن بدتر مواقعي است كه خودتان متوجه اين موضوع نشدهايد و فكر ميكنيد كه اين غذا هم مثل تمام غذاهايي كه طبخ ميكنيد باب ميل همسرتان است. در چنين مواقعي مردي كه اين قضيه را عنوان نميكند و براي اينكه شما ناراحت نشويد تمام غذايي را كه جلويش است با اشتها ميخورد در حقيقت با رفتارش به شما ميگويد كه خيلي دوستتان دارد.

او احساساتش را آزادانه ابراز ميكند اما در انجام كارهايش شتابزده عمل ميكند. زندگي كارياش خيلي براي او مهم است. او هميشه به خودش اجازه ميدهد كه عاشق شود اما عاشق شدن براي او چيزي است كه وقت ميبرد. فردي واقعبين است و شخصيتي كاملا قابل اعتماد دارد. محتاط است و اغلب در حسرت آن است كه واقعا خوش باشد و از زندگي لذت ببرد. او همواره ترجيح ميدهد كار كند. او دوست دارد شريكي را در زندگي انتخاب كند كه زندگي بيمسئوليت و پرهيجاني را كه او براي خودش مجاز نميداند، دوست داشته باشد.

5. آهنگهاي دوره آشنايي

يكــي از ويــژگيهاي رمانتيكي كه يك مرد عاشق ميتواند داشته باشد اين است كه هرازگاهي به آهنگهاي دوره آشنايي با شما گوش دهد و با گوش دادن به اين آهنگها به دوران خوش گذشته بازگردد و از اينكه شما را به عنوان همسر انتخاب كرده خوشحال شود. اين ويژگي را تمام خانمها دوست دارند اما به يك نكته بايد توجه داشت كه هيچ وقت به همسرتان به دليل اينكه يك آهنگ خاص و البته قديمي را خيلي دوست دارد و آن را زياد گوش ميدهد شك نكنيد اين واكنش ميتواند براي رابطه شما خيلي خطرناك باشد.

عاشق زيبايي است و اگر شما را دوست داشته باشد خيلي وفادار است. اغلب حس مسئوليتپذيرياش به همراه نيازش به امنيت او را به رابطهاي پايبند ميكند. او ميتواند به دليل سادهانديشي شما را ديوانه كند. برايتان مشكل خواهد بود كه با او به طور كلي در مورد زندگي و آينده صحبت كنيد. بايد كلمه به كلمه همه چيز را برايش توضيح دهيد زيرا او اغلب در استنباطهايش دچار مشكل است. ممكن است آنچه را كه ميگوييد بپذيرد و همزمان خودش هم رك و صريح باشد. ملايم، مهربان، دلسوز و بامحبت است. خيلي طول ميكشد تا او را به خشم بياوريد. بردباري بيپايان و آرامش آسانگير او موهبتي است و براي هر كسي كه صلح و صفا را در يك رابطه خواستار است مايه آرامش است.

6. شما را غافلگير ميكند

مردها به راحتي ميتوانند همسرشان را غافلگير كنند اما رايجترين و البته دوستداشتنيترين روش غافلگيري خريد هديه است به خصوص اگر اين هديه مناسبت خاصي هم نداشته باشد اما همين قدر كه نشان ميدهند دوست دارند بيبهانه شما را شاد كنند، نشان عشق و علاقه آنها به شما و به زندگي با شماست. اين ويژگي در خيلي از آقايان وجود دارد؛ گاهي با خريدن يك شاخه گل و گاهي با خريدن شيئي كه گمان ميكنند همسرشان به آن احتياج دارد و گاهي هم با خريدن چيزي كه شما را به ياد او مياندازد. به هر حال او سعي دارد به شما بگويد كه دوستتان دارد.

ميتواند احساساتش را به شكلي پرشور و شديد ابراز كند. از او توقع نداشته باشيد كه هرچيزي را آشكارا بيان كند. به ندرت سفره دلش را براي كسي باز ميكند. تمايل دارد در روابطش وفادار باشد چون امنيت برايش مهم است از جدايي بيزار است و اصلا نميتواند آن را تحمل كند. بايد سعي كنيد نسبت به او بيتفاوت نباشيد يا رفتار سردي با او نداشته باشيد. دوست داشتن او خيلي آسان است زيرا از خود ملايمت، حساسيت، خلاقيت، زيركي و شجاعت نشان ميدهد تا رضايت شما را جلب كند.

7. وسايل شما را تعمير ميكند

اگر آرامش و آسايش شما براي مردي مهم باشد، دوست ندارد حتي ذرهاي تحت فشار باشيد. او تمام مسئوليتهاي شما را به گردن ميگيرد يكي از اين نشانهها تعمير وسايل خرابي است كه مدتها در خانه افتادهاند و شما هم فراموش كردهايد. اين نشان ميدهد او براي كامل كردن زندگي با شما هر كاري كه از دستش ساخته است انجام ميدهد. در اين شرايط توجه كنيد اگر او موفق نشد وسيلهاي را تعمير كند، هيچ وقت به او سركوفت نزنيد و او را تحقير نكنيد.

او غروري دارد كه مثل پوسته تخممرغ ترد و شكننده است. قوي و داراي صفت مردسالاري است. هنگامي كه عصبي و بدعنق است اغلب تشخيص نميدهد كه چقدر باعث ناراحتي و صدمه روحي ديگران كه حساستر هستند ميشود و هنگامي كه خودش سرحال است توقع دارد همه اطرافيانش آنقدر توجهشان به او و كاري كه انجام ميدهد معطوف باشد كه همه اهداف و ديدگاههاي خود را كنار بگذارند و حواسشان فقط جمع او باشد. اما اگر واقعا رؤياهايش را باور كنيد او دوستي ثابتقدم است و از شما دفاع ميكند و عملا تا پاي جان از شما حمايت خواهد كرد. او يك عاشق عادي و معمولي نيست و شما بايد قدر ماجراي عاشقانه او را بدانيد.

8. برنامه سفر براي آخر هفته

مردي كه به فكر برنامهريزي براي رفتن به يك سفر در تعطيلات آخر هفته است يعني علاوه بر اينكه شما را دوست دارد نسبت به شما و عشق شما هم وفادار است و سعي ميكند اين عشق و علاقه كه بينتان وجود دارد را گرمتر و رابطهتان را صميميتر كند. اين يكي از آن كارهايي است كه مردها وقتي آن را انجام ميدهند كه خيلي به فكر شما باشند. در چنين شرايطي يادتان باشد كه حتما پيشنهاد او را بپذيريد چون مطمئنا با شوق و ذوق فراواني برنامه اين سفر را ريخته است و توجه كنيد كه هيچوقت سعي نكنيد پيشنهاد او را حتي ذرهاي هم تغيير دهيد مثلا به او بگوييد كه به جاي سفر شمال كاش به باغ پدرت ميرفتيم!

براي او دنيا بر پايه عشق ميگردد و عشق براي او چيزي افسانهاي است. او عاشقپيشه و سخاوتمند است. او واقعا دوست دارد ببخشد و عطا كند اما هرگز اين لطفها را بيسبب نميكند، در عشق وفادار است و از شما هم توقع دارد كه وفادار باشيد. او در قبال صداقت و عشقي كه آنقدر با شدت و حرارت خواهان آن است مراقبت و حمايت خارقالعادهاي نيز ارائه ميكند. اگر شما را دوست داشته باشد به خاطرتان مبارزه ميكند و در نهايت از صداقت و وفاداري دفاع خواهد كرد. كمي دمدمي مزاج است و پندارها و آرمانهايش آنقدر بزرگ است كه نميتواند از تضادها و كشمكشها در زندگياش جلوگيري كند.

9. وقتي آشپزي ميكند

زماني را تجسم كنيد كه خيلي خسته هستيد يا كسالتي داريد. يك مرد عاشق در چنين شرايطي به جاي اينكه به جان شما غرغر كند و از شما توقع داشته باشد كه برايش غذا آماده كرده و خانه رامرتب كنيد به شما ميگويد عزيزم برو استراحت كن و هنگامي كه شما در حال استراحت كردن هستيد مشغول آماده كردن غذاي مورد علاقه شما ميشود. او با اين كار سعي دارد از زحمات شما قدرداني كند و نشان ميدهد كه سلامت شما برايش مهم است. اصولا مردها وقتي آشپزي ميكنند غذا را با عشق طبخ كردهاند. بهتر است از خوردن اينگونه غذاها لذت ببريد.

او فردي غيرتي، احساساتي، ملايم، دلسوز و البته همدرد است. اما او بيش از هر چيز ديگر نياز دارد كه احساس كند درك شده است. به او اعتماد كنيد و از بهترين صفات و خصايل او بهرهمند شويد. به راحتي عاشق ميشود. خواستههاي شما برايش بيش از خواستههاي خودش مهم است. روحي خردمند دارد. قواعد اخلاقي او خاص خودش است بنابراين بهتر است اول دريابيد كه اين قواعد چه هستند تا بعدا جا نخوريد. خشن و خودراي نيست و معمولا حس همدلي شديدي نسبت به زنان دارد.

10. نان داغ براي صبحانه

مردها اصولا صبح تا شب در بيرون از خانه مشغول كار هستند اما در زماني كه در منزل هستند ميتوانند كارهاي كوچكي را انجام بدهند كه نشانهها و نتايج خوبي را همراه دارد. يكي از اين كارها خريد نان داغ براي صبحانه است. اين كار فقط وقتي انجام ميشود كه مردي بخواهد رابطه را به گرمي و صميميتي كه دارد حفظ كند. اگر همسر شما اين ويژگي را دارد شما واقعا خانم خوشبختي هستيد چون اين كار او نشان ميدهد كه علاوه بر اينكه شما را دوست دارد بلكه روش شما را در برقراري رابطه زناشوييتان نيز ميپسندد. اين حركت در حقيقت نوعي تاييد براي شماست كه بايد آن را جدي بگيريد.

او نياز به محبت، دلبستگي، تاييد شدن، احساس اطمينان، عشق، رفاقت و همنشيني دارد و اصلا دوست ندارد كه از او انتقاد شود. به هيچوجه نميتواند سردي روابط را تحمل كند. فوقالعاده حساس است. زندگي با او خيلي آسان نيست و كمي حسود است و هيچگونه خيانتي را نخواهد بخشيد و اين بدترين كاري است كه ميتوانيد در حقش انجام دهيد. دوست دارد او را باور كنيد و قبول داشته باشيد كه حرفهايش منطقي است. در كار جدي است و با كسي شوخي ندارد اما اين سختگيرياش فقط تا زماني است كه به اطرافيانش اعتماد ميكند.

 

منبع : انجمن عروسانه

اینجا هستید :

برچسب :

اشتراک در تاپیک
اطلاع رسانی از
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه کامت ها