با شوهر بچه نه نه چه كنم ؟

برای او تنها زن مثالزدنی مادرش است. از کوچکترین فرصتی برای بودن در کنارش استفاده میکند و بدون اجازه او آب هم نمیخورد. در زندگی یک مرد بچهننه، هیچ تصمیمی بدون حمایت مادر گرفته نمیشود و رازی که مادرش از آن بیخبر باشد، وجود ندارد. اگر هنوز هم مطمئن نیستید که خواستگار یا همسرتان یک مرد بچهننه است، از این تست کمک بگیرید و بعد از مطمئن شدن، از باید و نبایدهای رفتار با چنین مردی باخبر شوید.

از شما حمایت نمیکند؟

وقتی خانوادهاش بیدلیل و منطق از شما انتقاد میکنند یا مسبب ناراحتیتان میشوند، از شما دفاع نمیکند و حتی جلوی دیگران، فورا حرفهای مادرش را تکرار میکند و انتظار دارد که حق را به او بدهید؟ شما به حمایت همسرتان حتی در کوچکترین لحظات زندگی نیاز دارید. گاهی ممکن است حق با شما نباشد و او هم سرزنشتان کند اما نیاز دارید که در مقابل دیگران انگشت اتهام را به سمت شما نگیرد.

پول توجیبی میگیرد؟

آیا خواستگارتان هنوز از نظر مالی به خانوادهاش وابسته است و حتی اگر شغلی دارد، دغدغهای برای پسانداز و آیندهنگری ندارد؟ چنین مردی احتمالا به پشتوانه خانوادگیاش دلگرم است و دوست دارد دیگران مسئولیت زندگی او را بر عهده بگیرند. شما قرار نیست با یک مرد ثروتمند زندگی کنید اما کسی که به آن نیاز دارید، مردی است که از نظر مالی به کسی وابسته نباشد و برای ساختن یک زندگی مستقل تلاش کند.

منتظر نظر دیگران است؟

شما قرار است وارد یک وادی جدید شوید و تصمیمهای جدی برای آیندهتان بگیرید، اما او همیشه برای گرفتن هر تصمیمی به نظر دیگران تکیه میکند. گاهی هم وقتی در مورد موضوعی صحبت میکنید، نظرش را ابراز میکند اما به محض مواجه شدن با مخالفت دیگران، تصمیم تازهای میگیرد. اگر نامزدتان نمیتواند تنها با کمک شما تصمیمی برای آیندهاش بگیرد، احتمالا در رده بچهننهها جا دارد. درست است که شما به مشورت با کسانی که تجربه بیشتری دارند نیاز دارید، اما قرار نیست اجازه دهید که دیگران برای همه زندگیتان تصمیم بگیرند.

مدام از نامزد قبلیاش میگوید

برای شما وارد شدن به یک زندگی تازه یعنی کنار گذاشتن همه تجربههای تلخ یا شیرین گذشته. اما او هنوز شادی یا خشم زندگی گذشتهاش را فراموش نکرده است و مدام درباره نامزد قبلی یا تجربههای خواستگاری ناموفق قدیمیاش صحبت میکند. برای چنین مردی، بسیاری از گرههای احساسی هنوز باز نشدهاند و او نتوانسته با اتفاقاتی که برایش افتاده، کنار بیاید. چنین مردی هنوز عقدهها، خشمها و ترسهای حلنشدهای دارد و قرار است این کولهبار را با خودش به این رابطه بیاورد.

شما را با مادرش مقایسه میکند؟

از انتخاب لباس گرفته تا وسایل خانه، دوست دارد از مادرش الگوبرداری کند و شما را مدام با مادرش مقایسه میکند؟ در هر موردی که اظهارنظر میکنید، میگوید: «اما مادرم…» و شما را با این رفتار آزار میدهد؟ برای او تنها زن دنیا مادرش است و نمیتواند از راهی که این زن مثالزدنی نرفته، برود. او فقط حاضر است به یک شیوه زندگی کند؛ شیوه مادرش! اما آیا شما میتوانید این سبک زندگی را بپذیرید؟

سنگهایتان را وا بکنید!

اگر هنوز با چنین مردی پیمان ازدواج نبستهاید، بهتر است قبل از پاسخ مثبت، با او در این مورد صحبت کنید. برایش توضیح دهید که داشتن استقلال فکری، مالی و رفتاری تا چه حد برایتان مهم است و از اینکه دوست دارد به وابستگیاش پایان دهد مطمئن شوید. اگر او چنین شرطی را برای ازدواج پذیرفته، بهتر است مدت دیگری در دوره نامزدی بمانید و او را بیشتر محک بزنید و بدانید آیا به وعدههایش پایبند بوده و برای تغییر تلاش کردهاست؟

زندگی با چنین مردی آسان نیست. پس اگر برای ازدواج با او مصمم شدهاید، بهتر است این واقعیت را بپذیرید. ممکن است برخی حرفها، کارها و رفتارهایش عمیقا شما را آزار دهد، پس باید از همیشه صبورتر باشید

عجله نداشته باشید

اگر با یک بچهننه زندگی میکنید یا تصمیمتان را گرفتهاید که به چنین خواستگاری جواب مثبت دهید، باید صبور باشید. این افراد به سادگی تغییر نمیکنند و در بسیاری از موارد، نسبت به تغییر کردن موضع میگیرند. باید بپذیرید که تبدیل کردن او به یک مرد مستقل اتفاقی نیست که یکروزه بیفتد و شاید سالها برای تغییر شخصیت او به زمان نیاز داشته باشید.

خط پایان را بشناسید

از همان روز اول رفتارهای اینچنینی همسرتان، شما را آزار میداده و هر راهی را برای پایان دادن به آنها رفتهاید؟ اگر با وجود این مرد زندگی شما هنوز تغییری نکردهاست باید بپذیرید که او با همین ویژگیهایش شریک زندگی شماست. آیا میتوانید او را بپذیرید و بدون تلاش برای تغییر در کنارش بمانید یا گمان میکنید که تحملتان تمام شده و باید به این زندگی بینتیجه پایان دهید؟!

شرایط را درک کنید

زندگی با چنین مردی آسان نیست. پس اگر برای ازدواج با او مصمم شدهاید، بهتر است این واقعیت را بپذیرید. ممکن است برخی حرفها، کارها و رفتارهایش عمیقا شما را آزار دهد، پس باید از همیشه صبورتر باشید. اگر او را با وجود این شخصیت پذیرفتهاید، پس نباید با نشان دادن وابستگی فکری و اقتصادیاش به دیگران، آشفته و ناراحت شوید. در قدم اول او را همینطور که هست، بپذیرید و بعد برای تغییر تلاش کنید.

با خانوادهها وقت بگذرانید

ممکن است در آغاز راه فاصله گرفتن همسرتان از خانوادهاش او را بترساند و نسبت به ادامه این شكل زندگی مردد باشد. پس هیجانزده عمل نکنید و تا زمانی که شرایط آرامتر شود صبر کنید. جدا کردن او از خانوادهاش به قیمت بحث و قهر به شما کمکی نخواهد کرد. یادتان نرود به میان آمدن پای قهر، یعنی ناموفق بودن شما در حل مشکل.

با او حرف بزنید

احساستان را به همسرتان بگویید و برایش توضیح دهید که چه رفتارهایی شما را آزار میدهد. او را از این موضوع که قصد ندارید رابطهاش را با خانوادهاش قطع کنید مطمئن کرده و برایش توضیح دهید که دیگر مسئولیت خانواده خودش را برعهده دارد و باید حواسش به وظایفش باشد.

با مادرش دوست شوید

اگر همسرتان به مادرش وابستگی زیادی دارد، بهتر است ارتباط خوب و نزدیکی با مادرشوهرتان برقرار کنید. ممکن است گاهی نیاز داشته باشید که از طریق او روی همسرتان تاثیر بگذارید. از طرف دیگر زمانی که همسرتان ببیند با گارد بسته با مادرش برخورد نمیکنید، با آرامش بیشتری به سمت شما کشیده میشود و از اینکه شما هم مادرش را دوست دارید، احساس رضایت میکند.

 

منبع : انجمن عروسانه

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است