هر هديه اي كه ميدهيد نشانه چيست؟

از بهترين اتفاقاتي كه ممكن است براي خانمها پيش بيايد، گرفتن هديه از همسر يا نامزد است. زنها به طور فطری علاقه شديدي به هديه گرفتن دارند، چون اين هديههاي به ظاهر ساده در نظر زنان نشاني از علاقه و قدرداني به آنهاست. هرچند كه فرايند هديه گرفتن به اندازه كافي براي زنان نشاطآور است اما پشت اين هداياي مخفي، يكسري جريانات غيرقابل پيشبيني پنهان شده است. گرفتن هديههاي كوچك از قبيل يك شاخه گل در مواقعي كه مناسبت خاصي ندارد، ميتواند خيلي تاثيرگذار باشد اما وقتي روزهاي خاصي مثل جشن تولد يا سالگرد ازدواج در پيش باشد در آن صورت يك شاخه گل كفايت نميكند اما گذشته از اين حساب كتابهاي زنانه، بحثهاي شيرينی كه ميان زنان بعد از گرفتن هدايايشان مطرح ميشود جالب توجه است. اين بحثها مبني بر چند پرسش است؛ چه فلسفهاي پشت اين هديه پنهان شده؟ چرا شوهرم اين هديه را برايم خريده؟ و هزاران چراي ديگر.

وقتي همسرتان به شما شاخه گل ميدهد

شاخه گل را مرداني به عنوان هديه انتخاب ميكنند كه خسيس هستند و اين خساستشان را پشت يك ادعاي رمانتيك مملو از عشق و علاقه پنهان ميكنند. او مردي است كه ميخواهد همه چيز را بهراحتي به دست بياورد و حاضر نيست براي پيش رفتن اين رابطه، هیچ از خودگذشتگياي نشان دهد. مردي است كه بيشتر حرف ميزند و اهل عمل نيست و آنقدرها هم كه ادعا ميكند به شما علاقه ندارد. علاوه بر اين، فردي است كه ذاتا تنبل است و نميتوانيد روي او حساب باز كنيد. اينگونه مردان در زماني كه شما ناراحت باشيد فقط شما را سرزنش ميكنند و براي احساسات شما ارزشي قائل نيستند. بهتر است به اين مرد دل نبنديد، چون هرقدر هم برايش فداكاري كنيد، باز هم تغييري در او ايجاد نميشود. او داراي يك اعتمادبهنفس كاذب است و خودش را تافته جدابافته ميداند. بسيار چربزبان است و قابل اعتماد نيست.

هديههاي فرعي و هديههاي اصلي!

به طور كلي هدايايي كه شما ميگيريد به 2 دسته كلي تقسيم ميشوند:

1- هداياي اصلي: طلا و جواهر، عطر، سبد گل و عروسك

2- هداياي فرعي: شكلات، پاستيل، كارت پستال، يك شاخه گل هداياي فرعي بهعنوان تزئين كادوي اصلي هم مورد استفاده قرار ميگيرند. اما شايد جالب باشد كه بدانيد اين هدايا و اين ريزهكاريهاي نهچندان مهم حرفهاي مهمي را در مورد رابطه شما ميزند كه شايد بهراحتي قابلتشخيص نباشد.

وقتي برايتان طلا و جواهر ميخرد

قبل از اينكه به رازهايي كه پشت اين هداياي گرانقيمت و باارزش نهفته است اشاره كنيم، بايد بدانيد كه طلا و جواهر مدنظر ما شامل وسايل تزئيني مثل ساعت، انگشتر، گردنبند و… است.اگر هديهاي كه شما از همسر يا نامزدتان گرفتيد جزو اين گروه است، اجازه دهيد پيش از هرچيز به شما تبريك بگوييم و اگر هنوز ازدواج نكردهايد وقت آن رسيده كه لباس عروسيتان را آماده كنيد. مردي كه اين نوع هدايا را انتخاب ميكند به هيچ وجه خسيس نيست و خيلي دست و دلباز است. اين دست و دلبازي ريشه در علاقهاش نسبت به شماست و بالطبع علاوه بر علاقهاي كه به شما دارد، ارزش خيلي زيادي هم براي شما قائل است و از همه مهمتر اينكه اين رابطه برايش خيلي ارزشمند است. البته اين به آن معنا نيست كه فردي ماديگراست و شما را با ماديات مقايسه ميكند بلكه سعي و تلاشش اين است كه ارزش اين رابطه را حفظ كند و در يك مقايسه تطبيقي ميتوان به اين نتيجه رسيد كه حاضر است بهاي گزافي را براي اين رابطه بپردازد.

سبد گل که همسرتان گرفته نشانه چيست

سبد گل از جمله هدايايي است كه هم ميتواند به عنوان كادوي اصلي استفاده شود و هم ميتواند يك هديه فرعي در كنار ديگر هدايا به شما داده شود. هر كدام از اين دو مطلب يك روانشناسي جداگانه دارد:

سبد گل به عنوان هديه اصلی: كسي كه براي شما سبد گل را به عنوان يك هديه انتخاب ميكند يك مرد مبادي آداب، متشخص و در عين حال مهربان است. اين مرد براي شما و رابطهاي كه داريد ارزش قائل است اما خيلي رسمي است و اين رسمي بودن نشان از صميميت كم رابطهتان دارد. رابطه شما روبه سردي است و بايد بيشتر از گذشته به آن توجه كنيد. علاوه بر اين، اينگونه مردها، اهل حساب و كتاب هستند و محتاطانه برخورد ميكنند، كمي هم زرنگي در خونشان جريان دارد و علاوه بر اينها، بيگدار به آب نميزنند و تمام واكنشهايشان بستگي به عمل شما دارد، يعني به نوعي تمام واكنشهايشان، عكسالعملي است كه در مقابل عملهای شما نشان ميدهند.

سبد گل به عنوان يك هديه فرعي: اين مرد، در درجه اول خيلي دست و دلباز است و به هيچ عنوان مرد خسيسي نيست و شما را خيلي دوست دارد؛ به خصوص اگر گلي كه برايتان خريده گل قرمز يا سفيد باشد. گلهاي قرمز و سفيد نشاندهنده علاقه او نسبت به شما و همچنين صداقت او در احساساتش است. علاقه اين مرد به شما به حدي زياد است كه حاضر است هر كاري را براي جلب رضايت شما انجام دهد. به طور كلي علاقه او به شما همراه با احترام زيادي است كه اين احترام را به شما در بسياري از مواقع نشان ميدهد.

چرا همسرم برايم عروسک خريده؟

مردي كه براي شما يك عروسک به عنوان كادو و هديه انتخاب كرده شما را خيلي جدي نگرفته و بالطبع رابطهتان را هم خيلي جدي نميبيند و فقط براي اينكه مسئوليت هديه خريدن را از سر خودش باز كرده باشد اين هديه را انتخاب كرده است. بهنظر او شما هنوز به بلوغ فكري نرسيدهايد. او به هيچ عنوان قصد ندارد اين رابطه را جدي کرده و احساسات مابين شما و خودش را عميقتر كند. او به همین حد صميميتي كه وجود دارد، قانع است و درضمن تلاشي هم براي بهدستآوردن دل شما نميكند. به طور كلي فردي است كه نميخواهد متفاوت باشد و به قول معروف اعتقاد دارد كه «خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو!» اين مرد به عنوان نميخواهد با احساسات شما بازي كند و خودش و احساساتش را بيشتر از آنچه هست، نشان نميدهد. اهل دغلبازي نيست و صادق است. فقط گاهي در ابراز احساساتش ناخواسته اغراق ميكند و اين اغراق كردنهايش ريشه در اين دارد كه جوگير است و زود تحت شرايط جو و محيط قرار ميگيرد.

از كادو خبري نيست!

مردي كه به بهانههاي مختلف از خريد هديه خودداري ميكند اصلا به شما فكر نميكند و براي رابطهاي كه بين شما وجود دارد ارزشي قائل نيست. بهانههايي كه اين گروه از مردان براي نخريدن هديه ميآورند به 3 بخش تقسيم ميشود:

مرداني كه علاوه بر اينكه هديهاي برايتان نميخرند اين موضوع را به روي خودشان هم نميآورند؛ اين گروه از مردان خيلي پرتوقع هستند و به قول معروف آنها را مردان «پررو» مينامند. مرداني كه حتي وظيفه خودشان نميدانند كه به شما ابراز علاقه كنند و خيلي به ندرت ممكن است كه به شما ابراز علاقه كنند اين دسته از مردان بسيار مغرور هستند و هيچ چيز برايشان مهمتر از غرورشان نيست.

مرداني كه به بهانه اينكه اين بچهبازيها را دوست ندارند از خريد هديه طفره ميروند؛ اين گروه به هيچ وجه مرداني نيستند كه احساس مسئوليت داشته باشند و بهانهجو هستند و به بهانههاي مختلف سعي ميكنند كه شانه از بار مسئوليت خالي كنند. اين گروه از مردان اصولا در سنين بالا ازدواج ميكنند و بچهدار ميشوند.

اين گروه خودشان را فرهيخته ميپندارند و گمان ميكنند با ديگر افراد جامعه متفاوت هستند و خودشان را در قالب افراد روشنفكر جامعه نشان ميدهند.

مرداني كه هديه نخريدنشان را نشات گرفته از فراموشي يا شلوغ بودن سرشان ميدانند.

اينها به طور كلي افرادي بهانهجو و بهانهگير هستند و پيشرفت در زمينههاي كاري برايشان خيلي مهمتر از پيشرفت در رابطه احساسيشان است.

اين گروه انسانهايي سر به هوا هستند و هيچ كاري را نميتوانند تا به پايان رساندن آن ادامه دهند. هميشه قبل از به نتيجه رسيدن، كار را رها ميكنند و نگاهشان به وظايف شما طوري است كه انتظار دارند هر كاري را انجام دهید تا به پيشرفت آنها كمك كنيد.

وقتي عطر هديه همسرم است

كسي كه به شما عطر هديه ميدهد از رابطه با شما راضي است اما اين رابطه هنوز خيلي شكل نگرفته است. به طور كلي اين يك رابطه معمول است و نه نقطه قوت خيلي محكمي در آن وجود دارد و نه ضعفي قابل توجه! اين رابطه خيلي جای پيشرفت دارد. او مردي است که نسبت به رشد اين رابطه و قويتر شدن پيوندهاي عاطفي ميان شما اميدوار است و تلاش ميكند. اين مرد اصلا خرافاتي نيست و خيلي منطقي است اما بايد اين نكته را بدانيد كه شما نصف راه را تا تسخير قلب او پيمودهايد و فراموش نكنيد بخش اصلي و سختتر این کار، ادامه دادن راه است.

عزيزم چي احتیاج داري تا همون ر و برات بخرم…

اين افراد با شما خيلي احساس راحتي و صمیميت ميكنند و دوست دارند تكيهگاه محكمي برايتان باشند. آنها سعي ميكنند به شما كمك كنند تا پيشرفت كنيد و نقاط ضعف شما را به نقطه قوتتان تبديل كنند. از هيچ كمكي برايتان دريغ نميكنند و خوبي و خوشي طرف مقابلشان برابر با خوبي و خوش بودن خودشان است. همسر خود را دوست دارند كه اين حس دوست داشتن برايشان يك مشوق است. او به شما و كارهايي كه قصد داريد انجام دهيد اطمينان دارد و شما بيش از اينكه يك همسر ايدهآل برايش باشيد يك دوست خيلي صميمي هستيد. به طور كلي اين مردان، انسانهاي آيندهنگري، علاوه بر اينكه صرفهجو هستند اما اين صرفهجو بودن آنها دليل بر خساستشان نیست. اين مردها اصلا قصد آزار و اذيت كردنتان را ندارند و بهراحتي شما بيش از هر چيز ديگري فكر ميكنند.

هداياي فرعي

هداياي فرعي را بيشتر به عنوان تزئين هديه اصلي به جعبه كادو اضافه ميكنند و كمتر پيش ميآيد كه كسي يكي از اين هداياي فرعي را به جاي هديه اصلي به شما تقديم كند.

شكلات

شكلات از محبوبترين تنقلات انسان است كه از بچگي تا سالمندي، انسان نسبت به آن علاقه دارد و از خوردن آن لذت ميبرد به همين دليل شكلات از جمله عموميترين هداياي فرعي بهشمار ميآيد. اما شكلات انواع مختلفی دارد كه به 3 گروه كلي تقسيم ميشود:

شكلات تلخ: كساني كه برايتان شكلات تلخ ميخرند افراد بدبيني هستند كه نسبت به خيلي از مسائل شكاكاند. علاوه بر اين، بارزترين ويژگيشان اين است كه انسانهاي منطقي هستند و تلاش ميكنند منطقشان بر احساسشان غالب شود.

شكلات شيرين: اين گروه از افراد انسانهايي احساساتی هستند و بههيچ عنوان دوست ندارند منطقي نسبت به قضايا فكر كنند. اهل شادي هستند و از زندگي لذت ميبرند. اين مردان خوش سليقه و عاشق خواب هستند.

شكلات سفيد: مردان خاصي هستند كه سليقه آنها با سليقه عموم مردم متفاوت است. خودشان از اين متفاوت بودنشان مطلع هستند و آن را از خصوصيات خوب خود ميدانند كه موجب منحصربهفرد بودنشان ميشود.

نکته: بعضي از افراد هستند كه تركيبي از 3 نوع شكلات را انتخاب ميكنند. اين افراد در درجه اول شناخت كاملي نسبت به شما و سليقه شما ندارند، بنابراين از هر سه نوع شكلات ميخرند تا سرانجام شما از يكي از طعمها خوشتان بيايد و نكته جالبي كه وجود دارد اين است كه اين گروه، افراد تنوعطلبي هستند و اين تنوعطلبيشان در همه انتخابهاي زندگيشان وجود دارد.

كارت پستال

كساني كه به شما كارت پستال هديه ميدهند، دوست دارند هميشه خاطرهشان در فكر و زندگي شما بماند. از آنجايي كه كارتپستال جاي زيادي رادر كمد كسي اشغال نميكند و عموما افراد كارتهاي پستال را به عنوان يادگاري نگه ميدارند، بنابراين آنهايي كه كارت پستال را بهعنوان کادوی فرعی انتخاب ميكنند افرادي احساساتي و مهربان هستند و اصولا جزو افرادياند كه براي شما خاطرات خوشي را ميسازند.

نحوه كادو كردن

اين بخش تدارك هديه، مهمترين بخش آن است. نحوه كادو كردن از محتويات داخل آن ارزش بيشتري دارد و به طور كلي 3 نوع كادو كردن وجود دارد:

1- استفاده از جعبه كادو

2- استفاده از كاغذ كادو

3- استفاده از ساك

جعبه كادو: كساني كه از جعبه كادو استفاده ميكند، توجه زيادي به خريد خودشان ندارند و بالطبع وقت زيادي را هم صرف خريدن كادو و تزئين زيبا انجام ندادهاند.

كاغذ كادو: كساني كه از كاغذ كادو استفاده ميكنند خودشان به 2 دسته تقسيم ميشوند:

1-كاغذ كادو با تزئين روبان: افرادي اين روش را براي بستهبندي هديهشان انتخاب ميكنند، بيصبرانه در انتظار هستند كه هديه را به شما بدهند و برايشان مهم است كه به شما نشان دهند كه ارزش زيادي برايتان قائل هستند.

2- كاغذ كادو بدون تزئين (ساده): اينها افرادي بيسليقه هستند و نسبت به خيلي از مسائل بياهميت. دركل معتقد به اين جمله هستند «كه هرچه پيش آيد خوش آيد.»

استفاده از ساک:احتمالا بارزترين ويژگي اين افراد خودخواهي آنان است. اين دسته از افراد برايشان مهم نيست كه ديگران چه فكري در موردشان ميكنند بلكه فقط مهم است كه خودشان راحت باشند و احساس راحتي كنند.

 

منبع : انجمن عروسانه

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. arova گفته

    به نکات جالبی اشاره شده بود که تا به حال نشنیده بودیم. مرسی