افشره منعقد شده اي است به رنگ ميانه سرخي و زعفراني و چندين نوع دارد: اسقوطري ،عربي و سمنگاني . بعضي گويند گياهش همچون زنجفيل شامي است که اشتباه است . بهترينش اسقوطري است که آبش چون آب زعفران و بوي مر دارد .درخشنده ، زودشکن و بدون ريگ باشد .
مزاج :خشک و گرم .
خاصيت :گيرنده و خشکاننده بدن و خواب آور است .
آرايش :الوا و عسل علاج اثر ضربه و شفا بخش کژدمه چرکين است .11717

ورم و جوش :اگر با آب انگور کهنه يا عسل باشد در علاج ورم پس و پيش (مقعد و ذکر)و ورم ماهيچه هاي پهلوگير زبان بسيار مفيد است .
زخم و قرحه :قرحه هاي سر سخت را دوا مي کند بيني ،دهان يا ناصور باشند .
مفاصل :داروي درد مفاصل است .
سر :سر را زائده هاي صفرايي مي پالايد .الوا و روغن را بر پيشاني و گيجگاه بمالند سردرد را از بين مي برد .الوا و روغن گل در علاج قرحه بيني و دهان و کوفتگي گوش و آماس ماهيچه هاي پيرامون زبان خوب است . به شرطي که با آب انگور کهنه يا عسل باشد و بر پوست بمالند .
چشم :الوا در علاج قرحه و گري و درد چشم و خارش گوشه چشم و در خشکانيدن رطوبت چشم بسيار مفيد است .
اندام هاي غذا :خوردن دو قاشق الوا با آب سرد يا ولرم معده را از زائده هاي بلغمي و صفرايي پاک کرده و اشتهاي تباه و دروغين را رد مي کند .4171741
سوزش و التهاب زبان کوچک که ناشي از گرمي زرداب معده باشد چاره اش با الوا است .
بندآمده هاي کبد را باز مي کند ليکن به زيان کبد است و از اسهالي که مي دهد داروي يرقان است .
اندام هاي راننده :خوردن آن با آب گرم اسهال مي آورد . اگر با آب عسل بخورند بلغم و صفرا را بيرون مي آورد .الوا با هر داروي مسهلي باشد معده را از زيان حفظ مي کند . بهترين و سالم ترين
مسهل براي معده است .الواي شسته کمتر اسهالي است اما براي معده سودآورتراست با عسل که باشد از قوتش مي کاهد و اسهالش از جذب کردن نيست بلکه با هر چه برخورد کند بيرون مي آورد .خالص که خورده شود اثرش از کبد خارج نمي شود و به معده نمي رسد .خوردن الواي عربي افسردگي مي آورد ،درد و پيچ روده و اسهال به دنبال دارد .در روزهاي سرد خوردن الوا خطرناک است .شايد اسهال خوني بدهد .مخلوط آن را با آب انگور کهنه شيرين بر بواسير برآورده و ترک هاي لبه پيزي بگذارند مفيد است.خونريزي پيزي را قطع مي کند .ورم مقعد را درمان مي کند .شفاي ورم ذکر است به شرطي که با آب انگور کهنه و عسل باشد و بر ورم بمالند .
الوا و آب انگور کهنه را برسر بمالند از ريزش مو جلوگيري مي کند .

 

parsiteb.com