گياهان دارويي | خواص درماني و دارويي گياه ” افسنتين “

گياهي است که برگ آن شبيه برگ مرزه و داراي تلخي و گيرندگي و سوزش است .
حنين گويد :«افسنتين چندين گونه است :خراساني ، مشرقي ، سوسي و طرسوسي ».
دانشمندان ديگر که قديمي تر از حنين هستند گفته اند :افسنتين نبطي ( خودرو )معطر است .
افسنتين عموماً داراي گوهر خاکي و لطيف است .با مزاج خاکي خود داراي گيرندگي ،با گوهر لطيفش اسهال مي دهد و باز کننده است .بهترين نوع افسنتين گونه سوسي و طرسوسي است که به رنگ عنبر است .
مزاج :گرم و خشک و افشره اش گرم تر است .
خاصيت درماني :افسنتين بازکننده و گيرنده است .esfarze
افسنتين لباس را از بيد و گزند حشرات نگاه مي دارد و اگر با مرکب ترکيب شود رنگ مرکب ثابت مي ماند ،تغيير رنگ نمي دهد و کاغذ را از موش خوردگي محفوظ مي دارد .
آرايش :افسنتين رنگ و رو را زيبا مي کند .براي موخوره و گري مفيد است .لکه هاي بنفش زير چشم را مي زدايد .
درزخم و دمل و جوش :ضماد و شربت آن براي گرفتگي هاي عروقي دروني مفيد است .درمداواي گوش :بخار پخته شده آن درد گوش را تسکين مي دهد و خوردن آن با عسل از سکته جلوگيري مي نمايد .
اندام هاي چشم :هرنوع و به ويژه خودرو آن اگر به صورت ضماد در آيد و به زير چشم ببندند براي معالجه هر نوع درد کهنه و تيرگي چشم مفيد است .

7557
اندام هاي تنفسي : شربت آن کشيدگي زير سراشيبي هاي دنده هاي رو به شکم را معالجه مي کند .
اندام هاي تغذيه :اگر پخته و افشره افسنتين را به مدت 10 روز بنوشند در باز گردانيدن اشتها تأثير به سزايي دارد . شربت افسنتين معده را تقويت مي کند و در بسياري از حالت ها مفيد است . اگر کساني که يرقان دارند آن را به مدت 10 روز بخورند بسيار مفيد است و در مداواي طحال مؤثر است و اگر آن را با عدس يا برنج بپزند و بخورند کرم ها را از بين مي برد . افسنتين مخلوط با سنبل بادشکم و معده را چاره ساز است . اگر افسنتين را با روغن حنا مرهم کنند و بر تهيگاه بمالند درد تهيگاه تسکين مي يابد و اگر آن را با روغن گل محمدي مرهم کنند و يا با گل محمدي مخلوط کنند درد معده را از بين مي برد و سفتي آن را بر طرف مي نمايد .
اندام هاي دفعي :دربيرون راندن بول و روان کردن حيض بسيار مؤثراست .به ويژه اگر آن را با عسلاب بردارند .افسنتين مسهل صفرا است ولي در بلغم و آنچه در روده ها ماندگار است مؤثر نيست . علاوه بر آن شربت افسنتين در مداواي بواسير و بريدگي- خراش و زخم مقعد نيز مفيد است .index
اگر آن را آب پز کنند و يا آن را با برنج بپزند و با عسل بخورند کرم را از بين مي برد و شخص به اسهالي سبک دچار مي شود . افسنتين با عدس سوخته نيز همين کار را انجام مي دهد .
تب ها :خود به خود در مداواي تب کهنه مفيد است .
سموم :با آب انگور کهنه پادزهر گزش نيش کژدم ، گزش راسو ، و سم شوکران است .اگر با سرکه باشد پادزهر قارچ سمي است و پاشيدن آن پشه را از بين مي برد .اگر آن را با مرکب مخلوط کنند صفحات کتاب از موش خوردگي به دور مي ماند .
منبع : راسخون
خوراکی و موضعی

اینجا هستید :

اشتراک در تاپیک
اطلاع رسانی از
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه کامت ها