با يوگا استرس خود را تسكين دهيد

از فعاليتهاي روزانه خسته شدهايد؟ نياز داريد كمي به جسم و ذهنتان استراحت بدهيد و از استرسها و اضطرابها دور شويد؟ ميتوانيد براي اين كار از تمرينات حركات كششي يا آساناها شروع كنيد.

از فعاليتهاي روزانه خسته شدهايد؟ نياز داريد كمي به جسم و ذهنتان استراحت بدهيد و از استرسها و اضطرابها دور شويد؟ ميتوانيد براي اين كار از تمرينات حركات كششي يا آساناها شروع كنيد. حركات كششي ذهن و جسم(يوگا) به شما كمك خواهند كرد تا سلامت بيشتري داشته باشيد و بر جسم و روحتان مسلط و متمركز شويد. كساني كه تمرينهاي حركات كششي انجام ميدهند، معتقدند كه ذهن و جسم يكي هستند و اگر وسايل مناسب در اختيار داشته باشند و در محيط درستي قرار بگيرند به يك توازن ميرسند و درمان ميشوند. بنابراين حركات كششي ذهن و جسم يك وسيله درماني محسوب ميشود. يوگا به معناي واقعي خودش يك ورزش است؛ ورزشي كامل براي جسم و ذهن. مهمترين تفاوتي كه اين ورزش با ورزشهاي ديگر دارد اين است كه حركات كششي ذهن و جسم بر خلاف ساير ورزشها بسيار آرام صورت ميگيرند.

اكسيژن ذخيره كنيد

تفاوت اين ورزش با ساير ورزشها در اين است كه تمرينات حركات كششي ذهن و جسم، (يوگا) با نرمي و آهستگي انجام ميشوند و درست و منظم نفس كشيدن هنگام تمرينات از نكات مهم اين ورزش است. به اين منظور بايد هوا را آرام از بيني خود به داخل بكشيد و از طريق بيني نيز خارج كنيد. به ياد داشته باشيد در اين ورزش اكسيژن رساني به بدن حرف اول را ميزند.

نرمش مچها

راست بايستيد و مانند تمرين قبل دستها را به موازات شانهها باز كنيد. انگشتان دستها را ببنديد ولي آنها را منقبض نكنيد. با انگشتان جمع شده دايرهاي در فضا از محور مچها رسم كنيد. يادتان باشد كه هنگام رسم اين دايره در فضا نيازي نيست كه عجله كنيد بلكه بايد به آرامي اين حركت را انجام داده و دايرههاي كوچكي را در فضا ايجاد كنيد. ميتوانيد اين تمرين را نيز مانند تمرين قبل 10تا12بار در جهت عقربههاي ساعت و به همان تعداد در جهت عكس حركت عقربههاي ساعت انجام دهيد.اين حركت روي مفاصل و تاندونهاي مچها و عضلات ساعد اثر مطلوبي دارد و انجام دادن با دقت و مكرر آن سبب از بين رفتن مراكز ضعف و بيماري مچها خواهد شد.

نرمش انگشتان دست ها

صاف بايستيد و دستها را به موازات شانهها باز كنيد. انگشتان دستها را كاملا باز كنيد و 2 تا 3 ثانيه آنها را در اين حالت نگهداريد. حواس خود را به كششي كه در آن قسمت بهوجود آمده متمركز كنيد. سپس انگشتان را جمع كرده، دستها را مشت كنيد و انگشتان را به هم بفشاريد. اين بار حواس خود را به انقباض دستها يا مشتهاي گره شده خود معطوف كنيد. بهتر است اين تمرين را 10 تا 12 بار انجام دهيد. سپس دستها را به موازات شانه ولي در جلوي خود قرار داده، همان حركات را به همان دفعات تكرار كنيد. پس از آن، همين تمرين را درحاليكه دستهايتان عمود به سقف است انجام دهيد.

گرم كردن بدن

براي گرم كردن بدن قبل از تمرين، ورزش و نرمشهاي كششي و انعطافي، توصيه ميشود. سعي كنيد به گرم كردن عضلات و مفاصل بيشتر توجه كنيد. براي مثال، گرم كردن مچها، انگشتها و ماهيچههاي اصلي.

ذهنتان را كنترل كنيد

در آساناها ذهن به 3 حالت معطوف ميشود، اول كشش، دوم انقباض و در نهايت انبساط درمدت زماني كه ذهن را كنترل ميكنيد و به سمت كشش، انقباض و انبساط ميبريد، تمركز ذهني صورت ميگيرد و شما با همان تمركز فكري قادر خواهيد بود هر كاري را انجام دهيد. كنترل ذهن ابتدا كار سختي خواهد بود ولي با تمرينات زياد آن را فرا خواهيد گرفت.

 

 

منبع : انجمن عروسانه

اینجا هستید :

نظر (نظرات) در مورد : با يوگا استرس خود را تسكين دهيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.