417

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن عنبر به خواب چهار وجه است.

اول: منفعت. دوم: ولايت. سوم: كامراني. چهارم: ثناي نيكو.

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

عنبر سود و نفع است چه بگيريد و چه بدهيد و چه بخريد و کلا تعبير عطر ها را دارد. به ندرت ممکن است در شرايطي که ما هستيم و داريم عنبر در خواب ببينيم زيرا غالبا عنبر را نمي شناسيم و نمي دانيم در گذشته چه مصارفي داشته. فقط مي دانيم معطر است لذا تعبير عطريات را دارد.