تعبیر کندن عناب در خواب | تعبیر دیدن یا خوردن عناب در خواب

417

تعبير خواب به روايت جابرمغربی

اگر درخواب بيند عناب را از درخت جمع كرد، دليل كه مال به قدر آن حاصل كند.

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن عناب در خواب نيکو است و تعبير آن روا شدن حاجات بيننده خواب است. اگر ببينيد که عناب مي خوريد البته به نيت شفا حاجتتان روا مي شود. اگر بيننده خواب ببيند که عناب از درخت مي چيند سود مي برد و پيروزي حاصل مي کند و اگر ببينيد عناب به ديگري مي دهيد به پايمردي موجب گشايش کار ديگران مي شويد. عناب بايد سرخ باشد و در خواب اگر آن را سرخ ببينيد تعبير بالا را دارد. عناب به رنگ هاي ديگر مطلوب نيست.

ابن سيرين نوشته عناب مال است که بيننده خواب حاصل مي کند.

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است