417

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن عدس در خواب نيكو است، زيرا كه ابراهيم خليل آن را دوست داشتي.

 

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

ديدن عدس در خواب، دليل مال است از قِبَل زنان به درد دل.

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن عدس در خواب خوب است چون خير و نيکي و نعمت و روزي است. اگر در خواب ببينيد عدس مي خريد يا کسي به شما مي دهد مالي حلال از طريق درست تحصيل مي کنيد که براي شما خوب است. عدس در خواب هاي ما خوب است و ديدنش در خواب مبارک است. ديدن عدس پلو در خواب خوب است زيرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبير شده است.