تعبیر خواب رفتن | تعبیر عبور کردن (رد شدن) در خواب | عبور از روی پل

417

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن عبور در خواب مشروط است زيرا هيچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمي گيرد و نمي تواند هم باشد. اگر در خواب ببينيد که از روي يک پل عبور مي کنيد و پل بر رودخانه اي خروشان قرار گرفته از فتنه و آشوبي به سلامت مي رسيد. اگر در خواب ديديد هنگام عبور از روي پل رودخانه زير پايتان خشک بود از فقر و تنگدستي و عسرت به سلامت مي گذريد. اين خواب را اگر بيماري ببيند و مشاهده کند که به آن طرف پل رسيد و آن سوي پل سبز و خرم بود از بيماري شفا مي يابد . اگر محکوم و متهمي ببيند تحصيل برائت و آزادي مي کند و روي هم رفته خواب خوبي است. اگر در خواب ببينيم با اتومبيل از جاده اي عبور مي کنيم که دو طرف بيابان است و خشک است و فاقد گياه خوب نيست چون نشان آن است که دستخوش تنگي مي شويم . اگر در خواب ببينيم از مقابل خرابه ايي عبور مي کنيم اندوهگين مي شويم و چنان چه ببينيم از مقابل قصري با شکوه و زيبا يا باغي سبز و خرم مي گذريم نيکو است. اگر در عالم خواب حس کنيم که داريم مي رويم خوب نيست و اگر اين احساس را داشته باشيم که عبور براي رسيدن و آمدن است خوب است.

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. فهيمه گفته

    من خواب ديدم از يك راه مثل تونل بايد رد ميشدم كه همه بهم ميگفتن برو ولى من هرچى نگاه ميگردم تمام پله هايى كه بايد پا روش ميزاشتم خورد و شكسته بود هى ميگفتم نميشه همه ميگفتن تو كاريت نباشه برو و جالبه كه همين كه پاكى روى اولين پله گذاشتم زير پام پر شد از پله هاى زياد و سالم طورى كه به سرعت برق و باد از اون تونل رد شدم و وقتى اومده بودم بيرون خوشحال بودم و باورم نميشد كه اين اتفاق افتاد
    ميشه لطفا تعبير خوابمو بگين