تعبیر خواب | تعبیر دیدن اعیاد (نوروز،فطر،قربان،غدیر) در خواب

417

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر ديد عيدقربان بود، دليل كه او را با مردم عاقل كار افتد. اگر بيند عيد فطر بود، دليل كه از زاهدي فائده ديني بيابد.

 

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند عيدبود و مردم آراسته از شهر بيرون آمدند، اگر از اهل شرف بودند، دليل كه شرفشان زياده گردد، اگر محبوس است خلاصي يابد، اگر اين خواب را نزديك عيد بيند، دليل كه با مردي عاقل معاملتي كند و كارش به سختي برآيد. اگر به خواب ديد كه روز عيدغدير بود، دليل كه كامكاري يابد.

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن اعياد در خواب خوب است و معبران براي اعياد مذهبي هر يک تعبير خاصي نوشته اند. اگر در خواب ببينيد عيد است و شما گريه مي کنيد از غم و اندوه نجات مي يابيد و گشايش در زندگيتان پديد مي آيد. اگر ببينيد عيد است و شما و ديگران لباس نو پوشيده ايد حکم همان است که گفته شد. به هر ترتيب ديدن عيد در خواب نيکو است. اگر در خواب ببينيد عيد است و از کسي عيدي گرفته ايد نعمت مي يابيد و روزي شما فراخ مي شود.

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. ناشناس گفته

    سلام خواب دیدم صدای اذان عید فطر میادو منم تعجب کردم گفتن کی عید شدو خوشحال از اینکه ماه رمضون تموم شده بعد دیدم پریود شدم و نمیتونم برم مسجد واسه نماز و بعدش بیدار شدم میشه تعبیرشو بگین