تعبیر خواب | تعبیر دیدن صندوق یا صندوقچه در خواب

417

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن صندوق به خواب بر سه وجه است.

اول: عزو جاه. دوم: بلندي. سوم: زن.

 

تعبير خواب به روايت جابرمغربی

اگر بيند كه صندوقي نو و پاكيزه داشت، دليل كه زني خوبروي و پارسا بخواهد. اگر صندوق را كهنه بيند، تاويل به خلاف اين باشد.

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

صندوق همسر است يا دوست رازدار و يک رنگ. ابن سيرين مي گويد که صندوق در خواب يا جاه است يا زن و هم او از امام صادق عليه السلام نقل مي کند که صندوق در خواب يا جاه است يا بلندي و رفعت يا زن. اما صندوق دوست خوب و شفيق و رازدار است يا زن که انسان فقط به اين دو نفر مي تواند راز خويش را باز بگويد و به ايشان مي تواند اعتماد داشته باشد. در شرايطي اتفاق مي افتد که مردان به همسر خود اعتماد مي کنند و راز خويش را مي گويند ولي به پدر و مادر خود اين اعتماد را نشان نمي دهند. اگر در خواب ببينيد صندوقي آهنين داريد يا زني سالم داريد يا دوستي قابل اعتماد. اگر در خواب ببينيد که در صندوقي را گشوديد و از درون آن چيزي بديع بيرون آورديد که گمان نداشتيد در صندوق باشد و بالجمله از ديدن آن نيز خوشحال شديد صاحب فرزند مي شويد. اگر در خواب ببينيد صندوق نسوز بزرگي داريد دوستي صاحب مقام و شخصيت و رازدار مي يابيد که مي توانيد به او مطمئن باشيد. اگر ديديد صندوق چوبي و شکسته داريد به همسرتان نمي توانيد اطمينان داشته باشيد يا او بيمار و رنجور مي شود. همين حالت است اگر ببينيد صندوقي داشتيد که شکسته يا سوخته يا سوراخ شده است. اگر در خواب ببينيد که صندوقي داشته ايد و آن را دزد برده يا گم کرده ايد همسرتان را از دست مي دهيد

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. هادی رمضانی گفته

    خواب دیدم صندوق صدقات پر از پول شده و سر رویه آن جدا شد و همه میخواستند پول بردارند که من نذاشتم و همه رو در ساک ریختم در این هین یکی یه بسته پول برداشت و من متوجه شدم و از تو آستر کتش برداشتم و در ساک ریختم ولی باز هم فکر کردم مقداری از پولها تو جیبش و یکی پرسید ازاین ها به بچه هات میدی گفتم هیچی همه اینها مال فقرا است و هیچ مالکیتی ندارم
    خواستم زنگ بزنم به کمیته امداد ولی باز با خودم فکر کردم نکنه به جرم برداشتن پول منو مجرم بدانند و تصمیم گرفتم خودم به هر فقیری مقداری پول بدهم تا تمام شود ،طوری که حساب کردم دیدم تا آخر عمرم از این پولها بدهم تا تموم شود

    تعبیرش چیست؟؟؟؟؟؟

    با تشکر