تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن سیر در خواب

417

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن سير در خواب بر پنج وجه است.

اول: مال حرام. دوم: سخن زشت. سوم: غم و اندوه. چهارم: گريستن. پنجم: سختي ديدن.

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

سير در خواب مال حرام است.

 

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

خوردن سير درخواب، رنج و غم و گريستن بود. اگر بيند نخورد او را مضرت كمتر بود.

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

سير مال حرام است و بدنامي و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببينيد مقداري سير داريد به همان مقدار مال حرام به چنگ مي آوريد که موجب بدنامي شما مي شود و همه از آن مطلع مي گردند و شما نمي توانيد خطائي را که مرتکب شده ايد پنهان کنيد. شخصي به خانم آتيانوس گفت: در خواب ديدم شخصي يک شيشه سير ترشي هفت ساله براي من آورد من شيشه سير ترشي را در آشپزخانه گذاشتم ولي بوي آن همه جاي خانه را پر کرده بود. خانم آيتانوس به او گفت: رشوه گرفته اي و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خريده اي و عمل تو طوري است که هر کس وارد خانه ات مي شود در اولين نظر مي فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده اي. خوردن سير غم و اندوهي است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بيننده خواب مي شود.

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. حمید گفته

    سلام خواب دیدم داشتم ماست میخوردم بعد دیدم سیر داخلشه اما سیر نخوردم تعبیرش چیه