تعبیر خواب | تعبیر دیدن سطل در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر كسي درخواب بيند كه سطل داشت، دليل است كه خدمتكاري حاصل كند. اگر بيند كه سطل بشكست، دليل كند كه خدمتكار او بميرد.

[divider]

تعبير خواب به روايت جابر مغربي
اگر بيند كه سطل نو بخرد، دليل بود كه كنيزكي صاحب جمال حاصل كند.

[divider]

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
سطل در خواب دلال بانک و بيمه است ولي ما در کشورمان که سيستم بانکي خاص خويش را داريم دلال بانک و بيمه به آن صورت که در اروپا هست نداريم. سطل کمک مالي است به خصوص وامي که از بانک يا شخصي ثروتمند گرفته شود و با آن پول مشکلي آسان گردد. معبران نوشته اند سطل خدمتکار و خادم است. ابن سيرين نوشته اگر کسي در خواب ببيند سطلي دارد خدمتکاري حاصل کند. اما اگر در خواب ببينيد سطلي داريد يا سطلي از بازار خريده ايد از نظر مالي کمکي به شما مي شود به خصوص اگر سطل سنگين و پر باشد. چاهي که آب داشته باشد حکم بانک يا شخص ثروتمندي را دارد که پولهايش را ذخيره کرده باشد و دلو ياسطل که به کمک آن از چاه آب مي کشند به واقع وام يا کمکي است که بانک مي دهد و شما که سطل داريد با آن کمک رفع نياز مي کنيد. سطل سوراخ زيان است و آن هم زياني که در همان مسير متوجه بيننده خواب مي شود. اگر در خواب ببينيد که با سطل از جايي آب بر مي داريد يا از چاهي آب مي کشيد وامي مي گيريد يا به شما کمکي مي شود که سود مي بريد. به خصوص اگر آبي که مي کشيد صاف و روشن باشد خوابي نيکو ديده ايد. اگر آب مي کشيد و دور مي ريزيد مال خود را هزينه مي کنيد يا هدر مي دهيد ولي اگر روي هم مي انبازيد سودي انباشته مي کنيد. شکستن و دور افکندن سطل نيز همان حکم را دارد که سوراخ بودن آن.

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است