تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن سبوس گندم در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
سبوس در خواب، دليل است بر نيازمندي. اگر بيند كه مردمان سبوس يا نان سبوس ميخوردند، دليل كه اندر آنجا قحط و تنگي باشد و مردمان را كسب و معيشت نباشد. اگر بيند كه سبوس از خانه خود بيرون انداخت يا به كسي داد، دليل كند كه اندر آن ديار قحط و تنگي باشد.

[divider]

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن سبوس در خواب بر سه وجه بود.

اول: نيازمندي. دوم: قحط و تنگي. سوم: سختي معيشت.

[divider]

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
سبوس در خواب تنگي معيشت است. اگر در خواب ببينيد خرمني بزرگ از سبوس پيش روي شماست گرفتار زيان مي شويد و نيازمند مي گرديد و چنان چه آن سبوس اندک باشد زيان شما کم است و قابل تحمل، اگر ببينيد نان سبوس مي خوريد يا در خواب احساس کنيد که نان را از مغز گندم نپخته اند گرفتار سختي و تنگي مي شويد و احتياج شما تا به آن پايه مي رسد که از ديگران کمک مي طلبيد. اگر ببينيد در جيب خود سبوس داريد، پولتان را در راه بيهوده صرف مي کنيد. اگر کسي به شما سبوس بدهد زيان مي رساند و شما زيان مي بينيد.

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است