تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

زين درخواب ديدن، چون بر پشت چهارپايان نباشد بد بود، اما چون بر پشت چهارپائي باشد، حكم نيك و بد آن بر راكب زين باشد، زيرا كه زين، آلت چهارپايان است. اگر بيند كه زيني بخريد، دليل است كنيزك بخرد يا زن بخواهد و خداوندِ نعمت بسيار شود و باشد كه مال و ميراث يابد. اگر بيند زين او بشكست، يا ضايع شد، دليل كه زن او بميرد، يا بيمار شود. اگر بيند زين او به زر و سيم آراسته بود، دليل است زن او خويشتن بين و متكبر باشد و در راه دين ضعيف بود. اگر بين زين او سياه بود و هيچ آرايش نداشت، دليل كند زن او ديندار و پارسا و باامانت بود و زين در خواب، دليل بر افواه زن كند.

[divider]

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
زين شغل و حرفه شماست و کاري است که مي کنيد و با درآمد آن معاش خود را تامين مي نماييد ولي برخي از معبران نوشته اند که زين همسر است که البته اين درست نيست چرا که در دنياي امروز مرد آن چنان تسلطي بر زن ندارد که زن به صورت زين در خواب متجلي شود. اگر در خواب ببينيم که زين محکم و استواري داريم به زندگي خود مي توانيم اطمينان داشته باشيم زيرا خواب ما خبر مي دهد که همه کارها بر وفق مراد انجام مي پذيرد و جايي براي تشويش نيست. اگر زين شکسته و ناجور و خراب داشته باشيم تعبير خلاف نيست. اگر ديديد زين را پشت اسب نهاده ايد خوب است ولي اگر زين را پشت استر و الاغ قرار داده باشيد خوب نيست و خواب شما مي گويد کارهايتان را نادرست و ناباب انجام مي دهيد و به مشکل برمي خوريد. گرفتن يا خريدن زين خوب است ولي بخشيدن يا فروختن آن نيکو نيست و از شکست و نامرادي خبر مي دهد.