تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
زنجبيل در خواب، دليل بر غم و اندوه است و خوردن آن دليل بر مضرت و زيان كند

[divider]

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
زنجبيل يکي از سس هاي تند غذايي است و در خواب تلخ کامي تعبير شده. يکي از معبران نوشته دليل بر مضرت و زيان کند و ديگري نوشته دليل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شيرين کامي نمي آورد و نشاني از غم و اندوه همراه دارد. زنجبيل کوبيده و نکوبيده آن يک تعبير را دارد.