تعبیر خواب | تعبیر دیدن زالو در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بيند زالو خون از اندام او مي مكيد، دليل كه دشمن بر او خيره گردد و بر قدر آن خون كه خورده بود از مال او نقصان گردد. اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بكشت، دليل است بر دشمن ظفر يابد.

[divider]

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی
زالو عيالي است كه مال ديگران خورد نه مال خود. اگر بيند كه زالوي بسيار بر وي جمع شدند و خون او مي مكيدند، دليل است كه به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگين گردد.

[divider]

تعبير خواب به روايت جابر مغربی
اگر بيند كه زالو بر اندام وي بود، ليكن اندامش را نمي مكيد و گزندي نمي كرد، دليل است كه ازدشمن هيچ گزندي به وي نرسد. اگر بيند زالو درگلوي او شد، دليل كه دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتي كه از زالو به او رسيده از دشمن مضرت بيند.

[divider]

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
زالو در خواب هاي ما دشمن است و آن چنان دشمني است که بدجوري پيله مي کند و دست بردار نيست. ديدن زالو در خواب خوش نيست بخصوص اگر سياه باشد و در عالم خواب ببينيد که به گلويتان چسبيده است. چنان چه در خواب ببينيد زالو به شکمتان چسبيده همسرتان با شما دشمني مي کند و اگر به دستتان چسبيده بود برادر يا فرزندتان به شما آسيب مي رساند و چنان چه به پلک چشمتان چسبيده بود دخترتان به شما بد مي کند و اگر به پشتتان چسبيده بود از جانب دوستانتان زيان مي بينيد. ابن سيرين نيز متذکر گرديده که زالو همسر است . چنان چه در خواب ببينيد که زالويي که خون شما را مکيده از بدن خود کنديد و دور افکنديد ياکشتيد بر خصم خويش چيره مي شويد ، اگر ببينيد که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمني مي کنيد.

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

فقط یه دونه نظر
  1. Hana گفته

    بنظرم بهتره تعبیر های معتبر تر رو هم بزارید مثل امام صادق و حضرت یوسف، درکل بد نیست. اما من زالو رو پام دیدم که تعبیرش نیست متاسفانه تو هیچ کدوم.