1.رژیمی یعنی چه؟

اصولا محصولات رژیمی را میتوان جزو آن گروه از مواد غذایی به شمار آورد كه كالری كمتری در مقایسه با نوع معمول دارند. در واقع، اساس تهیه محصولات رژیمی، كم كردن یا حذف عوامل انرژیزا (بهخصوص قند و چربی) و جایگزین كردن عوامل غیرانرژیزا یا كمانرژی به جای اینگونه تركیبات است.

2.برچسب غذایی یعنی چه؟

قدم اول برای آشنایی با واژهها و اصطلاحات رژیمی، شناخت برچسب غذایی است. برچسب غذایی یک راهنمای كوچك تغذیهای است كه محتوای مواد مغذی متشكله را نشان میدهد. روی برچسبهای غذایی برای سهولت مصرفكنندگان به جای گرم از واحد غذایی یا سروینگ (Serving) استفاده میشود كه مقدار و نوع واحد غذایی به كار رفته برای یك نوع محصول غذایی یكسان است و معمولا بر اساس واحدهای آشپزخانه (قاشق غذاخوری و لیوان) یا عدد تعریف میشوند؛ مثلا واحد غذایی را برای انواع مربا بر اساس قاشق غذاخوری بیان میكنند.

3.اصطلاحات رایج

برای هر عبارتی كه روی بستهبندی محصولات رژیمی درج میشود، تعاریف علمی دقیقی وجود دارد. برخی از رایجترین این عبارات به شرح زیرند:

بدون چربی: یعنی كمتر از 5/0 گرم چربی در هر واحد.

كم چربی: یعنی كمتر از یك گرم چربی در هر واحد. در واقع، محصولی كه روی آن كلمه «كاهشیافته» یا «Reduced» نوشته شده، به این معناست كه حداقل 25 درصد كالری كمتر از محصول معمولی آن دارد.
سبك یا لایت (Light): یعنی یك سوم كمتر از محصول معمولی آن كالری دارد. این نوشته را روی برخی نوشابهها حتما دیدهاید.

بدون قند: یعنی كمتر از 5/0 گرم در هر واحد قند دارد.

كم سدیم: یعنی كمتر از 140 میلیگرم در هر واحد سدیم دارد.

بدون كلسترول: یعنی كمتر از 5/0 گرم در هر واحد از محصول، كلسترول دارد.

كم كلسترول: یعنی كمتر از 20 میلیگرم در هر واحد از محصول، كلسترول دارد.

4.4 اشتباه رایج درباره محصولات رژیمی

1.درباره نانهای رژیمی: این نانها یا فیبر بالایی دارند یا از جو تهیه شدهاند یا به شكل خشك به فروش میرسند و بسیاری از ما تصور میكنیم كه كالری ندارند؛ در حالی كه این، اشتباهی بزرگ است؛ زیرا جو نیز دارای نشاسته است و هر گرم نشاسته، 4كیلوكالری انرژی تولید میكند. درباره نان خشك هم باید گفت که این نوع نان، آب كمی دارد اما میزان نشاستهاش فرقی ندارد و بنابراین

.در وزن برابر، دارای كالری بیشتری است.

2.درباره سسهای رژیمی: روی سسها هم اگر عبارت كمچرب یا Low Fat درج شده باشد، باز باید به این موضوع توجه داشت كه این محصولات دارای كالری هستند؛ زیرا به جای چربی، آرد یا تركیبات پروتئیندار به آنها افزوده شده كه آنها نیز پس از ورود به بدن، كالری تولید میكنند؛ البته کمتر از نوع معمولی.

3.درباره شكلاتهای رژیمی: ممكن است در یك شكلات رژیمی، تنها قندهای مصنوعی به جای شكر استفاده شده باشد اما چون روغن و آردش همچنان همانی است که هست، نمیتوان به میزان دلخواه از آن خورد؛ زیرا تركیبات دیگر كالری تولید میكنند.

4.درباره نوشابههای رژیمی: خیلیها خیال میکنند نوشابههای رژیمی را كه با قند مصنوعی تهیه شدهاند، میتوانند به میزان دلخواه مصرف كنند؛ در حالی كه این تصور، اشتباه است؛ زیرا در اینجا «رژیمی» معادل «سالم» نیست و نوشیدن نوشابه نه فقط بهخاطر كالری بالای آن، بلكه به دلیل زمینهسازی برای ابتلا به پوكی استخوان و بیماریهای دیگر نیز توصیه نمیشود.

 

منبع:انجمن عروسانه