تعبیر خواب | تعبیر دیدن دشمن در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن دشمني به خواب بر سه وجه بود. اول: بستگي كارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر كسي بيند با دشمن در نبرد بود، اگر بيند دشمن او را بخورد، دليل كه در بلا و مصيبت افتد و توبه بايد كرد و صدقه بايد داد، تا از آن برهد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
دشمن قيافه مشخص و معيني ندارد که در خواب بتوان ديد، مي توان احساس کرد. مي توان فهميد که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با دشمن برخوردي دوستانه و صميمانه است. اگر در خواب کسي را دشمن انگاشتيد و اين دشمن به طرف شما آمد، دوستي است که به سوي شما مي آيد و ترسي از او احساس مي کنيد شادي و شعفي است که او به شما مي بخشد. اگر فکر کرديد که خودتان با کسي دشمن شده ايد. در واقع نسبت به او محبت خواهيد کرد.
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

2 نظر
  1. احمد17 گفته

    سلام، خواب ديدم كه يه دشمنم با من دوست شده كاملا از دشمني با من دست كشيده، تعبيرش چيه لطفا بگيد!

  2. داودخواجه گفته

    درخواب دیدم که حریف دشمنانم شده ام…و آب جوش رابه سمت دشمنانم پاشیدم.تعبیرش چیست؟