تعبیر خواب | تعبیر دیدن ده (روستا) در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر كسي بيند كه در دهي است و نام آن ندانست، دليل بر خير و نيكي كند. اگر نام آن ده دانست، دليل بر بدي است. اگر ديد كه از ده بيرون آمد نيكو است. اگر بيند در ده شد بد است.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
اگر كسي به خواب بيند كه از شهري خراب به دهي آباد شد و در روي نعمت بود، دليل بر خير و بركت و عز و اقبال كند. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر شر و ادبار است. اگر بيند كه در دهي شده است، تاويلش نيك است.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
اگر کار مهمي در پيش و در دست اجرا داريد و در خواب دهي آباد و معمور ببينيد خوب است و نويد دهنده اين که کار شما به درستي و به دل خواه انجام مي گيرد و به مقصود مي رسد و اگر کاري در دست انجام نداريد و چنان دهي در خواب ببينيد خواب شما خبر مي دهد که به زودي دست به انجام کاري سازنده مي زنيد که در صورت توفيق به رفاه و نعمت و آسودگي مي رسيد.چنان چه در خواب از دور ده آبادي را ببينيد هدف درخشاني در پيش داريد و اگر ده مخروبه و ويران باشد نتيجه اي که عايدتان مي شود بد است و مطلوب نيست. اگر دهي ديديد و احساس کرديد که به خودتان تعلق دارد، آن ده کار شما است و نتيجه اي است که عايدتان مي شود.
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است