تعبیر خواب | تعبیر دیدن در (درب خانه) در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
ديدن در به خواب بر سه وجه است.

اول: خداوند سراي. دوم: زن. سوم: خادم. و هر كه دروازه شهر به خواب ديد، دليل بود بر حاجت و درباني پادشاه و مرديِ بزرگ است.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر بيند دَرِ سراي كسي بشكست و ببردند و نداند كه به كجا بردند، دليل كه در محنت و مصيبت افتد، خداوند خانه. اگر بيند دَرِ سرايش از جايگاه خود زايل شد، دليل كه حال او از نيكي به بدي زايل گردد، به سبب اهل او. اگر بيند در سراي او انباشته است، دليل كه اهل آن سراي را مصيبت رسد. اگر بيند در ميان سراي او در كوچك بود، دليل كه آفتي و مكروهي به عيال او رسد. اگر بيند در سراي او بزرگ و قوي گرديد، دليل بود بر نيكي اهل و عيال او. اگر بيند در سرايش چنان فراخ بود كه هيچ در به آن فراخي نبود، دليل كه قومي بي فرمان او در سراي او شوند، به هنگام مصيبت يا به وقت خصومت. اگر بيند حلقه در سراي كسي مي جنبانيد، اگر جوابش داد، دعاي او مستجاب شود و باشد كه گنجي طلبكند و بيابد. اگر بيند چون حلقه بجنبانيد زود در سراي بگشادند، دليل كه حق تعالي البته دعاي او مستجاب كند و بر دشمن ظفر يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ددگان در خانه او بر مي جهند، دليل كه جوانان قصد عيال او كنند. اگر ديد در خانه او دو حلقه داشت، يا بر در خانه او ددگان بودند، دليل كه زنان او را دوست دارند. اگر بيند در آسمان گشاده گرديد، دليل است كه بر مردم آن ديار در خير گشاده شود.
تعبير خواب به روايت حضرت دانيال
در به خواب ديدن زن است. اگر بيند درهاي معروف در برابرش گشاده شد، دليل كه درهاي نعمت و مال دنيا بر وي گشاده شود. اگر بيند آن درهايي كه گشاده شد بر جانب راه بود، دليل كه مال و نعمتي كه دارد به زودي هزينه كند بر خاص و عام. اگر بيند بر دَرِ سرا در برابرش گشاده شد، دليل كه مالي كه بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عيال خود نفقه كند. اگر بيند كه درِ سرايِ او بشكست، يا بيفتاد يا ضايع شد، دليل است بر مصيبت و رنج عظيم كه بدو رسد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
اگر در خواب ببينيد که خانه شما همان است اما در آن عوض شده زني ناشناس راه را بر شما مي بندد و مانع کار شما مي شود و سدي پيش راه تان به وجود مي آورد. اگر آن در را گشوده ديديد و به درون رفتيد آن موانع را از ميان بر مي داريد و اگر هم چنان بسته ماند مشکل شما باقي مي ماند. معبران قديم نوشته اند در، در خواب زن است و برخي معتقدند که در خواب هاي ما در مراد و مقصود است و هدف است و هر دوي اين ها مي تواند باشد زيرا زن هم يکي از هدف هاي مرد است. اگر به جائي رسيديد که در بزرگي وجود داشت و شما آن در را نمي شناختيد، چنان چه آن در پيش روي شما گشوده شد يا خودتان آن را گشوديد راه زندگي شما باز و هموار مي شود و کامياب مي گرديد و اگر در بسته ماند و نتوانستيد باز کنيد مشکل شما باقي مي ماند. اگر در خواب ديديد در خانه شما و يا در خانه ايکه شماحس مي کنيد متعلق به شما است شکسته يا تغيير شکل داده و شما از ديدنش ناراحت شديد اتفاق نا مطلوبي براي شما مي افتد و معبران نوشته اند ابتلا و بلائي پيش مي آيد. اگر بيننده خواب ببيند که در خانه اش را با تير و تخته و آت و آشغال و چوب و آجر انباشته اند. براي اهل خانه غمي پيش مي آيد. اگر بيننده خواب ببيند در خانه اش دو تا شده يعني يک در ديگر هم به وجود آمده زني در زندگيش پيدا مي شود و به همين علت با همسرش اختلاف پيدا مي کند. اگر بيننده خواب ببيند در خانه اش کوچک شده همسرش بيمار يا غمگين مي شود و اگر ديديد بزرگتر از حد معمول و متعارف شده براي بيننده خواب مهمان ناخوانده مي رسد. اگر در خواب ببينيد که در خانه شما را رنگ زده اند و آن رنگ سياه است عزت و حرمت شما افزوده مي شود. اگر در خانه شما را رنگ زرد زده باشند همسرتان بيمار مي شود. اگر سرخ يا سفيد بود شادي و نشاط براي همسرتان ايجاد مي گردد و شما هم خوشحال مي شويد. اگر ديديد در کوچکي در شکم در بزرگ خانه شما به وجود آمده همسرتان فرزند دختر مي آورد که آن دختر از هر جهت به مادرش شبيه مي شود.
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

7 نظر
 1. ناشناس گفته

  خواب دیدم شخصی درب منزل ما را تعمیر می کند وخیلی محکم و مقاوم قفل در را درست می کرد تعبیر چیست

 2. معلم گفته

  خواب دیدم شخصی درب منزل ما را تعمیر می کند وخیلی محکم و مقاوم قفل در را درست می کرد تعبیر چیست

 3. بهزاد گفته

  خواب دیدم ‘رفتم دم در خونه پسر عموم که فوت شدند ‘از او میخواستم که آن در چوبی قدیمی رو به من بدهد ‘ تعبیرش چیه ؟

 4. سعید گفته

  قبل از نماز صبح خواب دیدم پسرم در خانه خواب بود درب خانه سر جایش نبود دزد برده تعبیر ش چیست

 5. سعید گفته

  قبل از نماز صبح خواب دیدم سه عدد از لاستیک ماشين را دزد برده تعبیر ش چیست

 6. معصومه هاشمی گفته

  سلام روز بخیر .
  امروز بعد از نماز صبح خواب دیدم در منزل دوستم هستم و میخواهم برم پشت بام با تلفن صحبت کنم ولی درب پشت بامرا شوهر دوستم با چوب و الیاف بسته بود و تا طبقه ۴ بیشتر نشد برم .تعبیرش را بفرمایید ممنونم.

 7. مستفید گفته

  من صبح امرو قبل از نماز خوادن خواب دیدم که استاد راهنمای من پشت در شیشه ای ایستاده در را باز کردم او گفت بیا بریم هتل بعد دیدم در شیشه ای جایی دست من است که خیلی بزرگه و کنده شده از جا و من نمی تونم نگهش دارم اما دیدم نگه داشتم که نیفتد ولی خود درشیشه ای چون بلند بود از بالا خم شد و از قسمت خمیدگی شکست و ریخت . بعد من گفتم که من تقصیر ندارم خودش شکست و در ی که تا تقریبا نیمه ها کمی بالاتر شکسته بود دست یک آقای ناشناسی دادم گفتم به درد کاری می خورد .