تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن گوشت خوک در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
خوك درخواب مردي است به قوت و توانگر، لكن دون همت و بي خبر است و خوك خانگي مرد است فراخ دل، لكن پليد و بدفعل باشد و بي دين و بي ديانت است. اگر بيند كه خوكان را در جايگاهي نگاه داشت و رها نمي كرد كه پراكنده شوند، دليل است مال بسيار از حرام جمع كند.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
مخالطت كردن با خوك دنيا را نيكو است و دين را بد است و ديدن بچه خوك درخواب غم است و خوردن شير وي در خواب مصيبت و اندوه است، از جهت مال به قدر آن چه خورده بود. اگر بيند كه گوشت خوك مي خورد، دليل كه مال حرام خورد. اگر بيند كه خوكان را از جائي به جائي مي برد، دليل است احوال دنياي او نيكو شود، ليكن دينش بد گردد. اگر بيند در ميان خوكان مي گرديد، دليل كه خرم گردد، به جهت مالي كه او را از ظلم حاصل شود. اگر بيند كه در ميان خوكان نشسته بود، دليل است بر دشمن غالب شود و بزرگي يابد. اگر بيند كه خوك از پس پشت وي درآمد و از پيش او بيرون شد، دليل كه مرادي پليد و زشت او را حاصل شود. اگر بيند كه پوست خوك كسي به وي داد، دليل كه مال حرام يابد. اگر بيند كه شبان خوك بود، دليل است بر گروهي بدفعل بد ديانت مهتر و فرمانروا شود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
خوک در خواب مالي است زياد ولي حرام. پولي است فراوان که از طريق نامشروع و خلاف حتي به عدد جنايت جمع آوري شده و خودش مردي است در نهايت کثافت و پليدي که با وجود داشتن ثروت زياد هم کثيف مي خورد و هم کثيف زندگي مي کند و هم گذشته اي آلوده دارد و هم آينده اي نکبت بار. داشتن خوک موانست و موالفت با چنين آدمي است و از جهت ديگر اندوختن پولي است که از راه نادرست کسب شده باشد. اگر در خواب ببينيد که خوک در خا نه يا جائي ديگر داريد که آن خوک متعلق به شما باشد پولي فراوان به شما مي رسد و اگر ببينيد خوکان بسيار داريد يا در خوکداني هستيد که آنها هستند و يا خوکداني متعلق به شما مي باشد ثروتي تحصيل مي کنيد که حرام است ولي موجب شادي و خوشحالي شما مي شود. خوک راني نيز تحصيل مال حرام، پول ناثواب و عيش و کامروائي خوکانه است. اگر ببينيد گوشت خوک مي خوريد پولي نصيب شما مي شود که حرام است اما شما ريشه و منبع و اصل آن را نمي شناسيد معهذا مي دانيد پول درستي نيست. گراز نيز همين تعابير را دارد که البته در حرف ـ گ ـ کلمه گراز گفته خواهد شد اما کلا پولي است که با تدبير و تلاش تحصيل مي شود و همان خصوصيات ذکر شده را داراست. به هر حال ديدن خوک در خواب مال حرام است و عيش و کامروائي است به صورت زشت و ناپسند.
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

2 نظر
 1. hani گفته

  سلام در خواب دیدم که همراه یه نفر دیگه به رستوران رفتم و شراب سفارش میدم و این شراب قرمز رنگ هست اما محتویاتش پیه خوک هست و شراب خوشمزه و شیرینه من یه لیوان خوردم ولی همزمان که میخوردم این ناراحتی درونی هم داشتم و مدام دارای عذاب وجدان بودم که محتویاتش از خوک هست ولی با این حال به کمک دوستم لیوان دوم رو هم سفارش دارم میخواستم ببینم تعبیرش چی هست؟؟؟

 2. مهسا گفته

  سلام خسته نباشد .
  امروز طرف های ساعت ۱۰ یا ۱۱ ظهر خواب دیدم
  در خوابم نامزدی کرده بودم و خودم اگاه بودم ک نامزد داشتم
  فهمیدم نامزدم گوشت مرده میفروشه خیلی عصبانی شدم گریه کردم فریاد زدم همه رو سرزنش کردم دعوای بزرگی شکل گرفت پلیس راخبر کردم در خواب به دارحمه رفتم همراه برادر نامزدم میگفتم ک چرا این کارا میکند خیلی عصبی بودم ناراحت کتکی از نامزدم خوردم سرزنشم میکرد ک به پلیس گفته بودم خیلی ناراحت بودم اما در خواب نمیدانستم ک من از این گوشت مرده خوردم یا نه شک داشتم نامزدم سرزنشم میکرد ک ما پول گوشت مرغ خریدن نداریم و من در فریزر را باز کردم همه گوشت مرغ هایی ک برادرم خریده بود را جلوش انداختم گریه میکردم بعد همراه نامزدم و برادرش به خانه رفتیم موهاییم خیس بود اما نمیدانستم حمام رفتم یا نه احساس میکردم حمام بودم کنار نامزدم دراز کشیدم نامزدم برای اینه ازیتم نکنه به دختر ها زنگ میزد منم از ناراحتی رفتم به خونه همسایه ک مرده اما در خواب انگار ک زنده بود درست یادم نیست مادرم اونجا بود داشتن اش درست میکردن ک بدن به مردم برادر مامزدم اومد و با پسر خالم درگیر شدن کمی خونین مالین شدن من همین طور گریه میکردم عصبانب بودم من دختر مجردی هستم ک نامزد ندارم ولی در خواب داشتم