355

تعبیر خواب حلوا به روایت محمد بن سیرین

حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود.

حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.

تعبیر خواب حلوا به روایت امام جعفر صادق

رویای خوردن حلوا را بر سه وجه تعبیر باشد:

۱ . سخن دلبذیر

۲ . مال

۳ . دستیابی به مراد و حاجتی که در دل دارد

حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود. خوردن حلوائی که در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردی بخیل به او چیزی رسد به قدری که خورده.

تعبیر خواب حلوا به روایت معبران

جابر مغربی گوید:

حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد.

اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن حلوا ها تعلق بخشدلی و تندرستی دارداز غم و رنج بیرون آید