تعبیر خواب | تعبیر دیدن غارت کردن در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن غارت به خواب بر چهار و جه است.

اول: جنگ كردن، دوم: زيان مال، سوم: غم و اندوه، چهارم: نرخهاي ارزان.

تعبير خواب به روايت جابرمغربي

اگر بيند لشگر اسلام ديار كفر را غارت كردند، دليل كه كافران را مصيبت رسد. اگر بيند لشگر كفر ديار اسلام را غارت كردند، دليل كه اندوهي به اسلام رسد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ببينيد کسي مال ديگري را غارت مي کند از نظر مالي دچار تشويش و اضطراب مي شويد اگر در خواب ببينيد که مال به خصوصي را از کسي غارت کردند در همان زمينه دچار تشويش مي شويد. اگر ديديد که مال شما را غارت کردند زيان مالي مي بينيد و متضرر مي گرديد. اگر تاجر هستيد بهتر است چندي معامله نکنيد و چنانچه حقوق بگير هستيد يا کسر حقوق مي گيريد يا مورد مواخذه واقع مي شويد که البته مورد دوم ضعيف است چون جنبه مالي دارد. اگر در خواب ديديد که شما مال کسي را غارت کرديد به حقوق ديگران تجاوز و تعدي مي کنيد يا حد خويش را رعايت نمي نماييد که ضمير شما در خواب از هر دوي اين حوادث يکسان خبر مي دهد.
loading...
***
loading...
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است