تعبیر خواب | تعبیر دیدن اجاق فر دار در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ببينيد که در آشپزخانه خود فر نو و تازه داريد بسيار خوب است. اگر زن نداريد با زني کاردان و مدير و مدبر صاحب شخصيت ازدواج مي کنيد. اگر همسر داريد خواب شما خبر مي دهد که تحولي مطلوب در روابط شما پديد مي آيدو به نحوي بي سابقه از جانب همسرتان سودي عايد شما مي شود که مشکلات مادي و معنوي بيشماري را مي تواند از سر راه بردارد. اگر در خواب ببينيد که فر آشپز خانه را مي فروشيد اين خواب خوبي نيست زيرا مي گويد از همسرتان جدا مي شويد. اگر در خواب ببينيد که فر کهنه خود را يک فر نو عوض مي کنيد گوياي اين است که زن خود را طلاق مي دهيد که زن ديگري بگيريد. اگر در خواب ببينيد فر کهنه خود را تعمير مي کنيد کاري در جهت رضاي همسر خود انجام مي دهيد و بالاخره اگر در خواب ديديد که از همان فر کهنه و قراضه آشپزخانه خود راضي هستيد از همسر خود خشنود مي شويد.
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است