تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر مردي در خواب ببيند که سر خود را فر زده است در روزهاي آينده عملي زشت و ناپسند مرتکب مي شود که مورد مواخذه قرار مي گيرد و آبرويش به مخاطره مي افتد ولي اگر زني در خواب ببيند که گيسوي خويش را فر زده است درخانواده عزيز مي شود و شوهر و ديگر کساني که در خانه هستند نسبت به او توجه بيشتري نشان مي دهند. فر زدن نيز مانند امور مربوط به زنان در رويا براي مردان خوب نيست و فقط براي زنان تعبير متعادل پيدامي کند. آرايش چهره، زير ابرو برداشتن و ماتيک ماليدن به لب ها و همه اين کارها که براي زنان مجاز و عادي است براي مردان در خواب خوب نيست و گوياي بدنامي و رسوايي است.