تعبیر خواب | تعبیر دیدن فانوس یا روشن کردن فانوس در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ببينيد جائي تاريک است و شما فانوسي در دست داريد خواب شما مي گويد اميدي در شما به وجود مي آيد که اهميت آن و تاثيرش در آينده شما به اندازه نوري است که از فانوس به اطراف پراکنده مي گردد. اگر آن جا بوديد جز شما که بيننده خواب هستيد کسان ديگري هم حضور داشتند اين روشنائي اميد و خوشبيني براي ايشان هم کار ساز است . اگر در خواب ببينيد جائي تاريک هستيد و فانوس خاموش در دست داريد مشکلي براي شما پديد مي آيد که اهميت آن به اندازه عظمت تاريکي است. حال اگر در همان حال فانوس را روشن کنيد با مشکل به مبارزه خواهيد پرداخت و پيروز خواهيد شد و پيروزي شما به اندازه نوري است که از فانوس بر مي خيزد و اطراف را روشن مي کند. چنان چه فانوس را درون تاريکي افروختيد و همه جا روشن شد پيروزي شما عظيم است ولي اگر تنها اطراف فانوس مختصر نوري به وجود آمد پيروزي شما محدود و مختصر خواهد بود. اگر در خواب ببينيد که هنگام روز و در روشنائي فانوس مي خريد يا کسي به شما مي دهد اميد بيهوده و کاري عبث است. اميدي است بيهوده که در دل شما پديد مي آيد و خدمتي بي ثمر که ديگري براي شما انجام مي دهد ولي اگر در ظلمت کسي فانوس به شما بدهد خدمتي شايسته و در خور انجام مي دهد که موجب رفع نگراني هاي شما مي شود. حتي اگر فانوسي که او مي دهد خاموش باشد خوب است. همين تعبير را دارد اگر شما به کسي فانوس بدهيد. اگر ديديد فانوس هاي متعدد داريد اميد هائي براي شما پيدا مي شود. ديدن فانوس روشن در خواب نيکو است. فانوس روشن در تاريکي بهتر است و نيکو نيست اگر ببينيد فانوس از دستتان بيفتد و بشکند يا آن را گم کنيد يا کسي از شما بدزدد. فانوس شکسته و ناهنجار و غير قابل استفاده هم خوب نيست و اگر در خواب کسي به شما بدهد نشانه آن است که نسبت به شما خيانت مي ورزد. اگر در خواب ببينيد باد تندي مي وزد و شما فانوسي در دست داريد خوب است چون خواب شما مي گويد حادثه اي به سرعت و عظمت آن باد اتفاق مي افتد و شما در جريان حوادث قرار مي گيريد اما به هدايت کسي از مهلکه نجات مي يابيد به شرطي که باد فانوس شما را خاموش نکند ولي اگر در همان حال ديديد که باد فانوس را خاموش کرد خوب نيست.

نظر (نظرات) در مورد : تعبیر خواب | تعبیر دیدن فانوس یا روشن کردن فانوس در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.