تعبیر خواب | تعبیر دیدن قناد (شیرینی فروش) در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

قناد در خواب هاي ما انساني است دروغگو که سخنان مداهنه آميز و فريبنده مي گويد، چرب زبان و شيرين گفتار است اما حقيقت ندارد و بي آن که زيانکار باشد سود بخش هم نيست. اگر در خواب ببينيد که خودتان قناد شده ايد و شيريني مي فروشيد دروغ مي گوييد و اطرافيان خويش را با سخنان فريبنده خوش دل نگه مي داريد. اگر در خواب ديديد از قنادي شيريني مي خريد فريفته چيزي يا کسي مي شويد که بعدا خودتان به غير مفيد بودن کاري که کرده ايد پي مي بريد. متاعي که قناد به شما مي دهد در خواب لذتي است زودگذر که ندامت و پشيماني باقي مي گذارد. اگر در خواب ببينيد که با چند جعبه شيريني از قنادي خارج مي شويد کارهاي عبث و بيهوده مي کنيد

نظر (نظرات) در مورد : تعبیر خواب | تعبیر دیدن قناد (شیرینی فروش) در خواب

One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.