تعبیر خواب | تعبیر دیدن کوچه در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ببينيم که در کوچه اي ناشناس و مجهول هستيم باسئوالي رو به رو مي شويم که فکر ما را به خود مشغول مي دارد. اگر در خواب خود را در کوچه اي دراز و تنگ ببينيم در راه رسيدن به هدف باز مي مانيم . اگر ببينيم کوچه اي است که خانه هاي خوب در اطراف آن هست يا مردمي خوب آن جا زندگي مي کنند خوب است زيرا خواب ما مي گويد با مردي نيکنام برخورد مي کنيم و اگر خانه ها خراب و ويرانه بود يا مردمي بد در آن جا بودند تعبير خلاف آن است. اگر کوچه ناهموار بود راه آينده ما دشوار خواهد بود و اگر هموار بود به سرعت پيشرفت مي کنيم.
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است