تعبیر خواب | تعبیر دیدن کمربند در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

کمربند در خواب ميزان برخورداري شما را از مجموع امکاناتي که در بيداري داريد نشان مي دهد. تعبير کمر بند تا حدي به کلاه نزديک است ولي واقعيت و عمق آن از جهاتي بيشتر است. کلاه ارزش و بهائي است که ديگران به شما مي دهند ولي کمر بند لذت و بهره اي است که خودتان از موقعيت و امکانات خويش مي بريد و هيچ ربطي با ديد و نظر و راي مردم ندارد. اگر در خواب ديديد کمر بندي را محکم بسته ايد که قلابي بزرگ دارد و از نظر خودتان هيچ نقصي در آن وجود ندارد نشان آن است که در زندگي کامياب مي شويد و از همه امکاناتي که فراهم آورده ايد به خوبي بهره مي گيريد و سود مي بريد. اگر ديديد کمر بندي سست و کم ارزش به قلابي لق و شل بسته ايد موقعيت متزلزلي خواهيد داشت و کامروائي از دسترس شما دور است. برخي از معبران کمر بند را فرزند تعبير کرده اند و اين بستگي دارد به موقعيت بيننده خواب. کساني که امکان آوردن فرزند براي ايشان هست کمر بند مي تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندي و نيک نامي پدر خويش مي شود. اگر در خواب ببينيد که شلوار پوشيده ايد اما کمر بند نداريد که روي آن ببنديد و ممکن است شلوار از پاي شما بيفتد موقعيت خانوادگي متزلزلي خواهيد يافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد تا حدي که احتمال ترک شما را نيز مي دهد. اگر در خواب کمر بند خود را به کسي بدهيد قدرت و توانائي را از خود دور مي کنيد و آن را در اختيار شخصي ديگر قرار مي دهيد و اگر کسي کمربند از شما بگيرد و به کمر خود ببندد جاي شما را مي گيرد. همين طور است اگر بيننده خواب کمربند کسي را بگيرد و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که از او سلب قدرت مي کند و خودش جاي او را تصاحب مي نمايد.

نظر (نظرات) در مورد : تعبیر خواب | تعبیر دیدن کمربند در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.