تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن کلوچه در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن كلوچه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: روزي فراخ. سوم: نعمت بسيار. چهارم: عيش خوش.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن كلوچه در خواب، دليل بر عيش خوش بود و مال بسيار. اگر بيند كه كلوچه مي خورد، دليل است مال حاصل كند. اگر بيند كه كلوچه در دهان نهاد و نتوانست بخورد، دليل است مال او از ديگران بود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

کلوچه در خواب تعبير شيريني ها و ماکولات خوب را دارد و نشان از خير و خوبي و نعمت و برکت است به شرطي که زنجبيل و دارچين و ادويه.از اين قبيل نداشته باشد. عطر خوب داشتن و بوي خوش از کلوچه استشمام کردن تغييري در تعبير به وجود نمي آورد ولي اگر عطر و بو از زنجبيل و دارچين و ادويه تند و از اين قبيل باشد و تصور وجود چنين چيز هائي در خواب براي شما پيدا شود خوب نيست چون خواب مي گويد به نعمتي مي رسيد که در پايان غم و اندوه مي آورد و شما را به گريستن وا مي دارد. کلوچه مالي است لقمه اي و بخش شده. مانند پولي که بين چند نفر تقسيم شود و يک بخش از آن را نيز به بيننده خواب اختصاص دهند. اگر در خواب ديديد چندين کلوچه داريد سهام بيشتري نصيب شما مي شود ولي تغييري در بخش بخش بودن آن نمي دهد. اگر در خواب ديديد کلوچه مي خوريد خوب است چرا که خوشحال مي شويد و به عيش و شعف مي رسيد. خريدن و گرفتن و داشتن آن همين تعبير را دارد. اگر ديديد کلوچه داشتيد اما نتوانستيد بخوريد مالي به دست مي آوريد که از گلويتان پائين نمي رود. اگر در خواب ببينيد کسي کلوچه اي به شما مي دهد شما را به نعمت مي رساند. اگر ديديد کلوچه مي پزيد کاري مفيد انجام مي دهيد.
loading...
***
loading...
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است