تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن کشک در خواب خوب نيست به هر صورتي که باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه در غذا مخصوصا خوردن کشک اگر ترش و شور باشد غم و رنج و غصه و گرفتاري است. ديدن کشک سابي در خواب فتنه انگيزي است و دغل کاري. اگر ببينيد در خواب کسي براي شما کشک مي سابد او فتنه مي انگيزد و گرفتاري و ابتلا به وجود مي آورد و چنانچه ديديد خودتان کشک مي سابيد کاري خلاف مي کنيد که مستوجب ملامت مي شويد. فروختن کشک بهتر از خريدن آن است.

251