تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن گلاب درخواب، دليل تندرستي بود آن كه مردم او را ثنا گويند. اگر بيند كه گلاب بر كسي ريخت، دليل تندرستي ان كس بود. اگر بيند كه گلاب خورد، دليل كه غمگين گردد.

تعبير خواب به روايت جابرمغربي

اگر بيند كه گلاب به همه مي داد، به نيكوئي مشهور گردد. اگر بيننده عالم بود، دليل كه مردم از علم او بهره يابند.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

گلاب اشک است و مي دانيم که گلاب را تقطير مي کنند و از گل مي گيرند و اشک را نيز زيرا در شادي مي ريزيم و هم در غم و اندوه و ماتم. به هر حال گلاب در خواب اشک است ولي بايد ديد گلاب را کجا و در چه شرايطي در خواب مي بينيم. اگر در خواب بوي گلاب استشمام کرديد خوب است و خبري خوش به شما مي رسد. مي گويند ملائک و کروبيان از هر کجا که بگذرند يا هر جا حضور يابند فضاي آن جا عطر آگين و معطر مي شود زيرا آن ها يکي از بوهاي بهشتي را با خود مي آورند.معبران کهن بر مبناي اين اعتقاد نوشته اند که اگر در خواب بوي گلاب استشمام کنيد خبري خوش به شما مي رسد يا اميدي در دلتان پديد مي آيد که باعث تقويت روحيه شما مي شود. ولي اگر ديديد که خودتان گلاب داريد و مصرف مي کنيد گريه خواهيد کرد. گاهي پيش مي آيد که شخصي در يکي از اماکن مقدس زيارتي از فرط هيجان به گريه مي افتد و گاه پيش مي آيد که در غم و رنج خود اشک مي ريزيم به هر حال گلاب اشک است. اگر ديديد کسي گلاب مي پاشد، آن طور که در روزه خواني ها و اماکن زيارتي گلاب پاشي مي کنند، کسي شما را مي گرياند و اشکتان را در مي آورد.