تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن گشنيز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چيزي نباشد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

گشنيز از سبزي هائي است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتي است. برخي از معبران کهن نوشته اند گشنيز بيماري است و چنانچه در خواب ببينيد که گشنيز مي خوريد بيمار مي شويد که البته بيماري خود موجب غصه و ناراحتي است.