تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن نقره در خواب چهار وجه است.

اول: زن. دوم: فرزند. سوم: مال. چهارم: معيشت.

تعبير خواب به روايت جابرمغربي

اگر يك درم نقره داشت، دليل كه فرزندي آيد صاحب جمال.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در سن ازدواج باشيد و نقره در خواب ببينيد ازدواج مي کنيد. اگر نقره خام شکل نگرفته ببينيد با دختري صاحب جمال ازدواج خواهيد کرد و چنانچه ازدواج کرده باشيد و نقره در خواب ببينيد داراي فرزند دختر مي شويد. اگر ببينيد باري از نقره داريد تکليف و وظيفه اي سنگين بر عهده شما محول مي گردد. اگر کسي نقره به شما داد يا ظرفي از نقره به شما هديه کرد ، دوستي شما را راهنمايي و هدايت و دلالت مي کند و او خير شما را مي خواهد. اگر ببينيد انگشتري از نقره داريد صاحب دختر مي شويد و اگر ببينيد دگمه هاي لباس شما از نقره است ، همسرتان دختري مي آورد که به او شباهت دارد.