تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن نرگس در خواب سه وجه است.

اول: مردي لطيف. دوم: فرزند. سوم: دوستي ثابت قدم.

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

ديدن نرگس به خواب، دليل بر مردي لطيف است. اگر زني بيند كه نرگس تازه داشت، دليل كه او را دختري آيد صاحب جمال. اگر شوهر ندارد شوهر كند. اگر درخواب بيند كه نرگس را از زمين بركند، دليل كه آن زن را طلاق دهد يا فرزندش بميرد. اگر زني بيند كه نرگس را شوهر داد. دليل كه از وي جدا شود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستي و عشق است چه مرد در خواب ببيند و چه زن. بوي گل نرگس از عطرهاي بهشتي است و چنانچه در خواب احساس کنيد بوي نرگس به مشامتان مي رسد ميمون و مبارک است چون مي گويند نسيم بهشتي بوي نرگس و مريم همراه مي آورد. نوشته اند اگر زني در خواب ببيند نرگس تازه دارد، صاحب دختري جمال مي شود و اگر شوهر ندارد با مردي دلخواه ازدواج مي کند. نرگس، گلي است بسيار ظريف و لطيف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نيست. اگر کسي ببيند گل نرگس پژمرده اي در گلدان دارد بيمار مي شود و چنانچه زني ببيند گل نرگس مي چيند و از زمين جدا مي کند خوب نيست چون نوشته اند که نشان جدايي بين زن و شوهر است.