خالد اصفهاني :

ديدن نخود به خواب تر و خشك، دليل غم است. اگر بيند كه نخود به گوشت پخته مى‏خوريد غم كمتر بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ماش برنج ونخود وحبوبات ديگر ملال بود

آنلي بيتون مى‏گويد:

خوردن نخود در خواب ، نشانة كسب ثروت و تندرستي است .

ديدن نخودهاي خيس خوردن در خواب ، نشانة دست زدن به كارهايي موفقيت آميز است .

اگر خواب ببينيد در زميني نخود مي كاريد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به آرزوهاي خود مقدماتي مي چينيد و زمينه اي فراهم مي آوريد كه باعث خواهد شد به تمامي آرزوهاي خود دست يابيد .

جمع آوري نخود در خواب ، نشانةآن است كه نقشه هايتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهيد برد .

ديدن نخودهاي انبار شده در خواب ، علامت آن است كه اميدهاي درخشان شما مدت كوتاهي دست خوش بلاتكليفي خواهد شد ، ولي سرانجام شانس به شما رو مي آورد و از سردرگمي نجات پيدا مي كنيد .

ديدن نخودهاي خشك شده در خواب ، علامت آن است كه بيش از توان خود كار خواهيد كرد .

خوردن نخودهاي خشك شده ، نشانة آن است كه بعد از موفقيت بسيار در زندگي كاهش ثروت شما را رنج خواهد داد

اگر در خواب نخود ببينيد، به اين معنا است كه در ا نجام كارهايتان موفق خواهيد بود. نخود كاشتن در خواب، بيانگر آن است كه براى رسيدن به اهداف خود تلاش زيادى مى‏كنيد. .