تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ريسمان در خواب بر چهار وجه است.

اول: سفر. دوم: كارمزد. سوم: عمر داز. چهارم: منفعت بسيار.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر زني بيند كه ريسمان از پشم يا از موي همي رشت، دليل كه او را از سفر غايبي بازآيد. اگر به وقت رشتن رسومان او گسسته شد، دليل كه غايبش در سفر بماند. اگر بيند ريسمان بسيار داشت، دليل است عمرش دراز بود و بر قدر درازي و كوتاهي ريسمان او را خير و منفعت رسد.